Statut Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się związek międzygminny pod nazwą Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM), zwany dalej Związkiem.

§ 2

Uczestnikami Związku są gminy: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

§ 3

Siedzibą Związku jest miasto Katowice.

§ 4

Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

II. Zadania Związku

§ 5

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne wymienione w Statucie w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 6

Związek wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie:

 1. ustalenia wspólnej strategii rozwoju dla miast wchodzących w skład Związku zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem jej uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miast,
 2. realizacji zadań objętych wspólną strategią rozwoju miast wchodzących w skład Związku przekazanych Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,
 3. pozyskiwania środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych na realizację zadań Związku,
 4. zarządzania drogami przekazanymi Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,
 5. opracowywania wniosków w celu pozyskiwania środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań publicznych należących do właściwości Związku,
 6. aktywizacji rynku pracy na obszarze miast będących uczestnikami Związku poprzez pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na ten cel, a także wspierania innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom konkurencyjności miast - uczestników Związku - w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,
 7. opracowywania analiz i sprawozdań dotyczących zawodów deficytowych i dokonywanie na tej podstawie ocen dotyczących rynku pracy oraz wspieranie edukacji publicznej w szczególności ukierunkowanej na kształcenie w zawodach deficytowych - w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień,
 8. wyrażania opinii dotyczących procesów legislacyjnych i decyzyjnych w sprawach objętych przedmiotem zainteresowania Związku ze względu na wykonywane przez Związek zadania na szczeblu krajowym a także wojewódzkim,
 9. współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organami administracji rządowej.

§ 7

W celu wykonywania zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

III. Organy Związku

§ 8

 1. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem, oraz Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie, a organem wykonawczym Związku - Zarząd.
 2. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 pokrywa się z kadencją rad miast.

§ 9

 1. Gminy uczestniczące w Związku mają po dwóch przedstawicieli w Zgromadzeniu, z wyjątkiem miasta Katowice, które posiada trzech przedstawicieli.
 2. W skład Zgromadzenia wchodzą prezydenci miast tworzących Związek.
 3. Na wniosek prezydenta miasta, rada miasta może powierzyć reprezentowanie gminy w Związku zastępcy prezydenta albo radnemu.
 4. Dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu wyznacza rada miasta.
 5. Odwołanie przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Związku następuje w tym samym trybie jak jego wyznaczenie.

§ 10

Po upływie kadencji lub w razie wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn oraz w wypadku odwołania przez gminę jej przedstawiciela, pełni on swoje obowiązki w Zgromadzeniu, względnie w innym organie Związku, aż do wyboru w jego miejsce innej osoby.

§ 11

Wystąpienie gminy ze Związku skutkuje równoczesnym pozbawieniem jej przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.

§ 12

 1. Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch jego Wiceprzewodniczących.
 2. Funkcji wymienionych w ust. 1 nie można łączyć ze stanowiskiem w Zarządzie Związku.

§ 13

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. ustalanie programów działania Związku,
 2. przyjmowanie nowych uczestników Związku oraz stwierdzenie ustania ich uczestnictwa,
 3. uchwalanie planu finansowego Związku i ocena jego wykonania przez Zarząd,
 4. decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku,
 5. uchwalanie na wniosek Zarządu statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Związku,
 6. realizowanie (odpowiednio) w ramach Związku kompetencji rad miast tworzących Związek, w odniesieniu do zadań przekazanych Związkowi,
 7. wybór i odwoływanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 8. ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 10. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów, oraz ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku objętym planem finansowym,
 11. powoływanie w głosowaniu jawnym, na wniosek Przewodniczącego Zarządu, Komisji Rewizyjnej Związku, a także, w razie potrzeby, innych stałych lub doraźnych komisji do określonych zadań,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu.

§ 14

 1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji w ciągu 30 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów samorządowych.
 4. W przypadku pierwszej kadencji, pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwołuje najstarszy wiekiem prezydent miasta.

§ 15

 1. O dacie i miejscu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie na 14 dni przed terminem obrad. O porządku obrad Zgromadzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
 2. Porządek obrad Zgromadzenia przygotowuje Przewodniczący Zgromadzenia.
 3. Uczestnicy Związku mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
 4. Uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia powinien być podany pisemnie do wiadomości członków Zgromadzenia na 3 dni przed terminem obrad.
 5. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 16

 1. Zgromadzenie przyjmuje na początku sesji porządek obrad bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
 2. Dla realizacji swoich zadań Zgromadzenie podejmuje uchwały, które wchodzą w życie z dniem podjęcia, chyba, że uchwała stanowi inaczej.
 3. Zgromadzenie może podejmować uchwały w wypadku, gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa statutowej liczby przedstawicieli uczestników Związku.
 4. Uchwały są przyjmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
 5. Z sesji Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia lub w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

§ 17

Uchwały Zgromadzenia Związku zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 18

 1. Obrady Zgromadzenia Związku prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia.
 2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie jego obrad.
 3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
 4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 19

 1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków, na okres kadencji rad miast uczestniczących w Związku.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu oraz sześciu członków. Wybór członków Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
 3. Do Zarządu Związku może być wybranych dwóch jego członków spoza Zgromadzenia.
 4. Wybór i odwołanie Zarządu następuje w głosowaniu jawnym.
 5. Zarząd Związku wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.
 6. Biurem kieruje Dyrektor, zatrudniany przez Zarząd.
 7. Zadania, kompetencje i wewnętrzną organizację Biura określa jego regulamin organizacyjny, ustalany przez Zarząd Związku.

§ 20

 1. Uchwała Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. Uchwała o odwołaniu nie może być podjęta wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia posiedzenia Zgromadzenia, na którym nie udzielono absolutorium.
 2. Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium - na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia. Powyższy wniosek wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Związku. Odwołanie Przewodniczącego z tych przyczyn nie skutkuje odwołaniem całego Zarządu.
 3. Zgromadzenie na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu może odwołać poszczególnych członków Zarządu.
 4. Przewodniczący Zarządu, a także poszczególni członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji i obsadzie funkcji w Zarządzie, Zgromadzenie podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia.
 5. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu nie skutkuje odwołaniem pozostałych członków Zarządu, a obowiązki w takim przypadku Przewodniczący wykonuje do dnia wyboru nowego Przewodniczącego, który winien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia rezygnacji.

§ 21

Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Zgromadzenia w trybie uchwalonym w statucie oraz realizowanie zadań Związku, a w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia i określanie sposobu ich wykonania,
 2. sporządzanie projektu planu finansowego Związku i jego wykonywanie,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
 4. decydowanie w sprawach majątkowych Związku w zakresie i trybie określonym przez Zgromadzenie,
 5. decydowanie w sprawach niezastrzeżonych dla Zgromadzenia,
 6. przedkładanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 7. sporządzanie projektów zmian Statutu Związku,
 8. wnioskowanie do uczestników o przyjęcie zmian w statucie Związku,
 9. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

§ 23

 1. Zgromadzenie może powoływać komisje dla realizacji swoich zadań.
 2. Komisje mogą wnioskować o rozpatrzenie określonych spraw oraz podjęcie uchwał i stanowisk przez Zgromadzenie.
 3. Komisje są powoływane bądź dla rozpatrywania spraw o charakterze branżowym (komisje stałe Związku), bądź też dla zbadania określonej sprawy (komisje nadzwyczajne).
 4. Komisje mogą zwracać się do uczestników Związku o udzielenie informacji lub przedstawienie dokumentów, dotyczących spraw będących przedmiotem zainteresowania komisji.
 5. Komisje przedkładają Zgromadzeniu raz do roku sprawozdanie ze swojej pracy.
 6. Likwidacji komisji dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 24

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego statutowego składu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 25

 1. Działalność organów Związku jest jawna, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Udostępnienie dokumentów następuje na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie. Dokumenty udostępnia Biuro Związku. Dokumenty udostępniane są do wglądu w godzinach urzędowania Biura Związku.
 3. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

  IV. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych spośród członków Zgromadzenia z wyłączeniem członków Zarządu oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia. Komisja Rewizyjna powołana jest w celu kontrolowania działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek.

§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. opiniowanie wykonania planu finansowego Związku oraz budżetu Związku,
 2. występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Zarządowi absolutorium,
 3. wykonywanie zadań zleconych przez Zgromadzenie w zakresie kontroli działalności Związku.

§ 28

 1. Protokoły, wnioski i opinie Komisji, wymagają formy pisemnej i podpisania przez bezwzględną większość jej członków.
 2. Komisja przedkłada Zgromadzeniu plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 3. Plan pracy Komisji powinien obejmować okres co najmniej jednego kwartału.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji powinny być przedstawiane co najmniej raz na kwartał.

V. Mienie i gospodarka Związku

§ 29

 1. Mienie Związku stanowią prawa majątkowe i fundusze Związku.
 2. Na majątek Związku składają się między innymi:
  1. wkłady członkowskie,
  2. roczne składki członków,
  3. składniki majątkowe przekazane przez poszczególne gminy służące realizacji zadań przejętych przez Związek,
  4. składniki nabyte przez Związek,
  5. dochody z majątku i urządzeń Związku,
  6. dochody z działalności gospodarczej Związku,
  7. subwencje, dotacje, darowizny, zapisy,
  8. dotacje celowe na realizację zadań gmin przejętych przez Związek.
 3. Mienie przekazane Związkowi przez jego uczestników przechodzi na jego własność.
 4. Majątek Związku jest odrębny od majątku jego uczestników i jest odrębnie zarządzany.
 5. Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości uczestników Związku.
 6. Główny księgowy obowiązany jest do prowadzenia księgowości Związku w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami.
 7. Zarząd opracowuje roczny projekt budżetu, obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku. Budżet winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku budżetowego.
 8. Najpóźniej na 3 miesiące po zakończeniu roku budżetowego Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdania z działalności, z wykonania planu finansowego oraz odnośnie do stanu majątkowego Związku.
 9. Dochody z majątku Związku mogą być użyte wyłącznie na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie.

§ 30

Związek może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych ustawami dla gmin.

§ 31

Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zwykłego zarządu jego mieniem składają działający łącznie: Przewodniczący Zarządu i członek Zarządu, a w sytuacji braku Przewodniczącego, dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 32

 1. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.
 2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

VI. Zasady rozliczeń majątkowych i udziału w kosztach wspólnej działalności

§ 33

 1. W przypadku wniesienia do majątku Związku przez gminy składników ich mienia, nabycia lub uzyskania w inny sposób przez Związek nieruchomości, obiektów lub urządzeń, wykorzystywane one będą na zasadach zapewniających równe korzyści wszystkim uczestnikom Związku.
 2. Sposób korzystania z poszczególnych nieruchomości, obiektów i urządzeń Związku określi Zgromadzenie w formie uchwały.

§ 34

 1. Uczestnicy Związku biorą udział w kosztach wspólnej działalności, zyskach i stratach Związku proporcjonalnie do wniesionych wkładów członkowskich.
 2. Zyski Związku będą w pierwszej kolejności przekazywane na cele statutowe.
 3. Gminy uczestniczące w Związku wnoszą wkład członkowski w wysokości 1 zł na jednego mieszkańca.
 4. Liczbę mieszkańców gminy członkowskiej ustala się na podstawie danych z ewidencji ludności na dzień 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
 5. Wkład członkowski zostanie przekazany na pokrycie kapitału Związku, po pokryciu niezbędnych kosztów związanych z utworzeniem i działalnością Związku.
 6. Wkład członkowski jest równocześnie pierwszą roczną składką uczestnika.
 7. Gminy uczestniczą w kosztach działalności Związku poprzez wnoszenie rocznych składek.
 8. Wysokość rocznej składki, na rok następny corocznie ustala Zgromadzenie na wniosek Zarządu, podając wysokość stawki w złotych na jednego mieszkańca gminy będącej uczestnikiem Związku.
 9. Liczbę mieszkańców określa się jak w ust. 4.
 10. Plan finansowy może określić wielkość dotacji do działalności statutowej Związku oraz tryb jej przekazywania.
 11. Ustalone na podstawie ust. 8 zobowiązania gmin powinny zostać uregulowane do końca pierwszego kwartału roku budżetowego. Zarząd może przedłużyć termin spłaty zobowiązań, lecz nie dłużej niż do końca roku budżetowego. Termin wpłaty pierwszej składki rocznej, o której mowa w ust. 6, określi Zgromadzenie na pierwszym posiedzeniu.

12. Od zobowiązań nieuiszczonych w terminie będą naliczane i pobierane odsetki ustawowe.

VII. Zasady przystępowania i występowania ze Związku

§ 35

 1. Do Związku przyjęta może być gmina po uprzednim podjęciu przez właściwą radę gminy uchwał:
  1. o przystąpieniu do Związku,
  2. o przyjęciu Statutu Związku,
   oraz po wskazaniu reprezentanta/ów gminy.
 2. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną gminę i podjęciu uchwały przez Zgromadzenie o przyjęciu jej do Związku.
 3. Nabycie praw i obowiązków nowego uczestnika Związku następuje z dniem ogłoszenia odpowiednio znowelizowanego statutu Związku, w związku z przyjęciem tego uczestnika.
 4. Nowo przyjęty uczestnik jest obowiązany wnieść należną składkę roczną w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia o przyjęciu do Związku.

§ 36

 1. Uczestnictwo gminy w Związku ustaje w razie:
  1. wystąpienia gminy ze Związku,
  2. wykluczenia gminy ze Związku,
 2. nieprzyjęcia przez gminę - uczestnika zmian w Statucie Związku w terminie 6 miesięcy od daty uchwały o przyjęciu zmian przez Zgromadzenie, ze skutkiem na koniec roku objętego planem finansowym.
 3. Wystąpienie uczestnika ze Związku następuje w drodze oświadczenia złożonego z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku budżetowego.
 4. Oświadczenie gminy o wypowiedzeniu musi być poprzedzone odpowiednią uchwałą rady tej gminy.
 5. Wykluczenie gminy ze Związku może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia, na wniosek co najmniej 7 członków, w razie:
  1. nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu,
  2. zalegania z należnościami wobec Związku, mimo pisemnego wezwania, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 6. Wystąpienie ze Związku nie zwalnia gminy z obowiązków określonych w § 34 ust. 7 i 10 (składki i dotacje) za okres, w którym Związek świadczył na jej rzecz usługi.
 7. Nieruchomości oraz inne składniki majątkowe przekazane Związkowi przez jego uczestników, podlegają zwrotowi w wypadku wystąpienia lub wykluczenia uczestnika ze Związku - z wyjątkiem tych, bez których Związek nie mógłby prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych uczestników Związku.
 8. Składniki mienia wniesione przez występującego uczestnika zostaną zwrócone pod warunkiem spłaty przez niego nakładów poniesionych na te składniki przez Związek pomniejszonych o kwotę amortyzacji.
 9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 7, następuje finansowe rozliczenie wkładu uczestnika Związku. Wszelkie rozliczenia powinny nastąpić w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty, w której nastąpił skutek prawny ustania uczestnictwa gminy w Związku.

§ 37

Uczestnikom Związku przysługuje:

 1. prawo posiadania przedstawicieli w Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,
 2. czynne i bierne prawo wyborcze dla ich przedstawicieli do organów Związku,
 3. prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach, dotyczących zadań i konkretnych działań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał Zgromadzenia.

§ 38

Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku oraz uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów, a w szczególności:

 1. brać czynny udział w pracach Związku, brać udział w sesjach Zgromadzenia Związku oraz w pracach organów, komisji Związku,
 2. dbać o zachowanie i popularyzację dobrego imienia Związku,
 3. wpłacać w ustalonym terminie składki członkowskie.

§ 39

 1. Przyjęcie gminy do Związku, jak i ustanie uczestnictwa, wymaga dokonania zmiany Statutu Związku.
 2. Każda zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

VIII. Zasady likwidacji Związku

§ 40

 1. Rozwiązanie i likwidacja Związku następuje na podstawie uchwał Zgromadzenia, przy czym rozwiązanie następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 2. Zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli uchwali Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Likwidacyjnej.
 3. Komisję Likwidacyjną Związku powołuje Zgromadzenie.
 4. Kompetencje Komisji Likwidacyjnej Zgromadzenie może powierzyć Zarządowi.
 5. Komisja Likwidacyjna sporządzi plan likwidacji Związku, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w formie uchwały.
 6. Komisja Likwidacyjna sporządzi bilans otwarcia, zakończy bieżące sprawy prowadzone przez Związek, ściągnie wierzytelności, wypełni zobowiązania oraz spienięży majątek Związku.
 7. Po ukończeniu likwidacji i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie ostatecznych rachunków Komisja Likwidacyjna zgłosi wniosek o wykreślenie Związku z Rejestru Związków Międzygminnych.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice