XLVI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

20 stycznia 2010, godz. 10:00

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie sesji Sejmiku.
 2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Sejmiku.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Kryteriów podziałów kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach II. edycji projektu systemowego pod tytułem: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Województwie Śląskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w 2011 roku na realizację projektów własnych, realizowanych w ramach komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, które zgodnie z montażem finansowym zawierają wkład własny pochodzący z budżetu Województwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zawierciu przy ulicy Władysława Żyły 16, na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Zawierciańskiego, położoną w Zawierciu przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 93, bez obowiązku dokonywania dopłat i uchylenia uchwały Nr III/41/17/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Bestwina, Brenna, Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna Olsztyn, Ornontowice, Poraj, Wielowieś, Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny, Miastu i Gminie Koniecpol, Pilica, Siewierz, Szczekociny, Miastom: Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kalety, Katowice, Poręba, Pszczyna, Skoczów, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Powiatom: Bieruńsko-Lędzińskiemu, Raciborskiemu, Rybnickiemu, Wodzisławskiemu w roku 2010 na budowę kompleksów sportowych Orlik 2012.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu poprzez likwidację Przychodni Lekarskiej w Sosnowcu-Maczkach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu poprzez likwidację Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
 25. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych.
 26. Zamknięcie sesji Sejmiku.

Proponowany porządek posiedzenia - w formacie pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice