Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Część tekstowa

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (4,36MB)

Załączniki graficzne

Istniejący stan zagospodarowania
Kierunki polityki przestrzennej
Zadania i inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Załączniki do pobrania

Mapy

1.       Podział administracyjny
2.       Osadnictwo
3.       Gęstość zaludnienia
4.       Obszary miejskie i wiejskie
5.       Stopień urbanizacji
6.       Rozmieszczenie ludności
7.       Struktura pracujących
8.       Zmiana liczby ludności w latach 1991-2015
9.       System transportowy
10.   System zaopatrzenia w wodę
11.   Gospodarka ściekowa
12.   Gospodarka odpadami
13.   Systemy energetyczne
14.   Zaopatrzenie w gaz. Gospodarka paliwowa
15.   Obszary ochrony przyrody
16.   Środowisko kulturowe i obszary ochrony dziedzictwa kulturowego
17.   Obszary ochrony zasobów środowiska I
18.   Obszary ochrony zasobów środowiska II
19.   Surowce mineralne
20.   Tereny zamknięte
21.   Problemy bezrobocia
22.   Tereny przemysłowe
23.   Obszary problemowe
24.   Koncepcja struktury funkcjonalno-przestrzennej
25.   Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa
26.   Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej
27.   Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych – obszary ochrony przyrody
28.   Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych – obszary ochrony dziedzictwa kulturowego
29.   Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych – obszary ochrony środowiska i uzdrowisk
30.   Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych – preferowane funkcje gospodarcze
31.   Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury - system transportu drogowego
32.   Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury - system transportu pasażerskiego
33.   Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury - gospodarka wodna, gospodarka odpadami
34.   Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury - elektroenergetyka
35.   Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią
36.   Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego
37.   Narzędzia realizacji Planu


Prognoza oddziaływania na środowisko
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

część tekstowa

Streszczenie Prognozy (175 KB)
Treść Progozy (2,3 MB)

część graficzna

  1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych województwa śląskiego w 2001
  2. Emisja zanieczyszczeń gazowych województwa śląskiego w 2001
  3. Stan redukcji zanieczyszczeń pyłowych województwa śląskiego w 2001
  4. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków województwa śląskiego w 2001
  5. Oczyszczane ścieki komunalne i przemysłowe województwa śląskiego w 2001
  6. Walory środowiska - według planu
  7. Obszary ochrony przyrody - według planu
  8. Obszary ochrony środowiska i uzdrowisk - według planu
  9. Obszary problemowe
  10. Obszary konfliktowe

Opracowanie ekofizjograficzne do Planu

Wstęp (pdf - 120 KB)

I.Położenie i charakterystyka ogólna województwa śląskiego (pdf - 103 KB)

II.Charakterystyka stanu oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego

1.System przyrodniczy (pdf - 87,2 KB)

2. Struktura użytkowania ziemi (pdf - 138 KB)

3. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego oraz ich wzajemnych powiązań i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym
3.1. Budowa geologiczna i jej walory (pdf - 155 KB)
3.2. Ukształtowanie powierzchni ziemi (pdf - 71,7 KB)
3.3. Gleby (pdf - 195 KB)
3.4. Warunki klimatyczne (pdf - 123 KB)
3.5. Wody podziemne i ich zasoby (pdf - 160 KB)
3.6. Wody powierzchniowe i ich zasoby (pdf - 262 KB)
3.7. Krajobraz naturalny (pdf - 67 KB)
3.8. Potencjalna roślinność naturalna (pdf - 107 KB)
3.9. Flora i roślinność rzeczywista (pdf - 449 KB)
3.10. Fauna (pdf - 383 KB)
3.11. Struktury ekologiczne i powiązania przyrodnicze z otoczeniem (pdf - 360 KB)

4. Ostoje przyrody ożywionej (pdf - 1,61 MB)

5. Obszary walorów przyrody nieożywionej (pdf - 240 KB)

III. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego wraz ze wstępną prognozą zmian

1. Dotychczasowe zmiany środowiska przyrodniczego oraz przebiegu procesów w nim zachodzących
1.1. Degradacja powierzchni ziemi wraz z oceną stanu rekultywacji obszarów zdewastowanych (pdf - 1,27 MB)
1.2. Zanieczyszczenie gleb (pdf - 221 KB)
1.3. Zanieczyszczenie wód podziemnych (pdf - 3,33 MB)
1.4. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (pdf - 4,11 MB)
1.5. Zmiany stosunków wodnych (pdf - 158 KB)
1.6. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (pdf - 2,13 KB)
1.7. Emisja hałasu (pdf - 285 KB)
1.8. Składowanie i utylizacja odpadów (pdf - 280 KB)
1.9. Zagrożenie powodziami i osuwiskami (pdf - 121 KB)
1.10. Przeobrażenia flory i roślinności (pdf - 235 KB)
1.11. Stan zdrowotny i sanitarny lasów (pdf - 419 KB)
1.12. Przeobrażenia fauny (pdf - 990 KB)
1.13. Lichenoindykacyjna ocena warunków ekologicznych (pdf - 176 KB)

2. Użytkowanie zasobów przyrodniczych
2.1. Zasoby i użytkowanie kopalin (pdf - 927 KB)
2.2. Gospodarka leśna (pdf - 1,72 MB)
2.3. Gospodarka łowiecka (pdf - 433 KB)
2.4. Gospodarka rybacko-wędkarska (pdf - 622 KB)
2.5. Gospodarka stawowa (pdf - 189 KB)
2.6. Pobór i zużycie wody (pdf - 505 KB)
2.7. Gospodarka rolna i rolnicza przestrzeń produkcyjna (pdf - 322 KB)
2.8. Turystyka i rekreacja (pdf - 296 KB)

3. Ochrona prawna zasobów przyrodniczych (pdf - 2,70 MB)

4. Walory krajobrazowe i wartości kulturowe oraz ich ochrona prawna (pdf - 120 KB)

5. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru województwa z uwarunkowaniami przyrodniczymi (pdf - 70 KB)

6. Ocena odporności środowiska przyrodniczego na degradacjęoraz jego zdolności do regeneracji (pdf - 101 KB)

IV. Waloryzacja funkcjonalno-przestrzenna środowiska przyrodniczego

1. Obszary o szczególnym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej i Georóżnorodności oraz prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego (pdf - 71 KB)

2. Obszary ochrony zasobów przyrodniczych (pdf - 66 KB)

3. Obszary występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska przyrodniczego (pdf - 70 KB)

4. Obszary rozwoju funkcji użytkowych (pdf - 166 KB)
4.1. tereny predestynowane do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz uzdrowiskowej
4.2. tereny predestynowane do pełnienia funkcji rolniczej
4.3. tereny leśne i predestynowane do pełnienia funkcji leśnych
4.4. tereny zurbanizowane i przydatne do intensywnej zabudowy mieszkaniowej
4.5. tereny przemysłowe i wskazane do pełnienia funkcji przemysłowych (gospodarczego wykorzystania zasobów przyrody)
4.6. tereny komunikacyjne i wyznaczone do prawidłowego funkcjonowania terenów użytkowych

5. Obszary konfliktów przyrodniczo-przestrzennych (pdf - 169 KB)

V. Wnioski do planu (pdf - 202 KB)

Źródła informacji (pdf - 58 KB)

Piśmiennictwo (pdf - 153 KB)

Wykaz załączników (pdf - 49 KB)

Wykaz tabel (pdf - 100 KB)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice