roku
W obliczu starości W obliczu starości Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Menu
Strona główna
Przygotowanie projektu
Kluczowe zagadnienia
Cele podprojektu
Etapy działań
Instytucje
Partnerzy
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund
Institut Régional du Travail Social du Nord - Pas de Calais

Regionalny Trójkąt Weimarski

Strona główna
W obliczu starości...Postępujące starzenie się społeczeństwa, to jeden z efektów współczesnych procesów demograficznych. Niesie ono ze sobą określone konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Coraz częściej osoby starsze, w wyniku zmian cywilizacyjnych i rozluźnienia więzi rodzinnych, muszą samotnie stawiać czoła problemom codziennego życia.
Wobec powyższych faktów jednym z priorytetowych zadań instytucji działających w obszarze polityki społecznej staje się wspieranie osób starszych w pełnieniu ról społecznych, które stanowi jeden z celów strategicznych zawartych w Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Aktywność człowieka starszego jest bardzo istotna w utrzymaniu jego sprawności psychofizycznej, a także w podtrzymaniu jego samodzielności. W celu jej zachowania konieczne staje się podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację zawodową i społeczną osób starszych oraz rozwijanie różnych form pomocy środowiskowej i rodzinnej.
Odpowiedzią na te potrzeby są działania podjęte w ramach podprojektu "W obliczu starości", polegające na wymianie doświadczeń w opisywanym obszarze pomiędzy partnerami z Polski, z Niemiec i z Francji.
Konferencja - W obliczu starości Publikacja - W obliczu starości - opis projektu...
Konferencja - W obliczu starości
W dniach 10-11 października 2006 roku w Ustroniu odbyła się między-narodowa konferencja, wieńcząca podprojekt "W obliczu starości". Organizatorem konferencji był Regio-nalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach - jeden z trzech, obok Arbeiterwohlfahrt Unter-bezierk (AWO) oraz Institut Régional du Travail Social (IRTS), partnerów projektu.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele świata nauki oraz liczne grono praktyków.
W obliczu starości - opis projektu i dobrych praktyk
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego opracował publi-kację zatytuowaną "W obliczu starości - opis projektu i dobrych praktyk".
Zawiera ona informacje o najistotniejszych działaniach podejmowanych przez partne-rów projektu w trakcie jego realizacji. W publikacji opisano również wiele cennych inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz osób starszych w Województwie Śląskim, w regionie Nord-Pas de Calais oraz w Kraju Związkowym Północnej Nadrenii-Westfali.
© Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 2006
Strona internetowa powstała w ramach podprojektu "W obliczu starości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
stanowiącego część projektu RFO "Regionalny Trójkąt Weimarski", realizowanego z programu INTERREG IIIC
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej INTERREG IIIC