Kalendarium ważniejszych wydarzeń

1924 - 2013

1924 – powstanie Towarzystwa Muzeum Ziemi Śląskiej

1927 – rozpoczęcie prac związanych z organizacją Muzeum Śląskiego przez Tadeusza Dobrowolskiego

1929 – uchwała Sejmu Śląskiego o formalnym powołaniu Muzeum Śląskiego oraz ogłoszenie pierwszego konkursu na budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego (żadnego projektu nie przyjęto do realizacji)

1936 – opracowanie statutu Muzeum Śląskiego, architekt wojewódzki Karol Schayer rozpoczyna prace nad projektem siedziby Muzeum

1940 – planowane otwarcie Muzeum Śląskiego

1941-1944 – rozbiórka gmachu Muzeum Śląskiego przez okupanta

1981 – powstanie Społecznego Komitetu Odbudowy Muzeum Śląskiego

1984 – przekazanie przez Miasto Katowice budynku dawnego Grand Hotelu przy dzisiejszej al. W. Korfantego 3 przeznaczonego na siedzibę Muzeum Śląskiego

1986 – zapewnienie przez Miasto Katowice gruntu przy ul. Ceglanej na siedzibę nowego Muzeum Śląskiego, zwieńczone formalną darowizną gruntu w 2002 roku

1986 – ogłoszenie drugiego konkursu na budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego – zwycięzcą został Jan Fischer, prace projektowe trwały do 1990 roku

1999 – rozpoczęcie działalności Komitetu Budowy Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach

2004

maj – zainicjowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego prac nad przygotowaniem procesu inwestycyjnego budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego

30 grudnia – porozumienie w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Ceglanej, przeznaczonej pod budowę Muzeum Śląskiego, na działki po byłej kopalni „Katowice” zawarte pomiędzy Województwem Śląskim, Katowickim Holdingiem Węglowym SA, Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach oraz Muzeum Śląskim w Katowicach

2005
przekazanie terenu dawnej kopalni „Katowice” pod budowę Muzeum Śląskiego, co otworzyło drogę do prac przedprojektowych i projektowych nowego gmachu Muzeum Śląskiego

styczeń – publiczna dyskusja na temat wizji nowego Muzeum Śląskiego – warsztaty organizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego, których celem było wypracowanie wytycznych programowych i przestrzennych nowego Muzeum Śląskiego

lipiec – ogłoszenie konkursu na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego gmachu Muzeum Śląskiego

grudzień – ogłoszenie wyników konkursu – uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę kompleksu nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach

2006

19 września – Zarząd Województwa Śląskiego przyjmuje projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wraz z listą projektów o znaczeniu regionalnym do realizacji z funduszy europejskich; na liście dużych projektów przedłożonych Komisji Europejskiej znalazła się „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”

25 października – przyjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego zmian w wojewódzkim planie inwestycyjnym na poziomie odpowiadającym całkowitej wartości projektu „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”

30 października – ogłoszenie konkursu realizacyjnego, jednoetapowego, z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego na wykonanie koncepcji architektonicznej nowego gmachu Muzeum Śląskiego

2 listopada – podpisanie porozumienia w sprawie współdziałania na rzecz budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Katowice i Muzeum Śląskim

2007

15 czerwca – ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej nowego gmachu Muzeum Śląskiego

listopad – uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2008

7 lutego – zakończenie negocjacji i uroczyste podpisanie umowy na wykonanie projektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego z pracownią Riegler Riewe Architekten z Grazu, laureatem pierwszej nagrody w konkursie i rozpoczęcie prac projektowych

25 kwietnia – podpisanie umowy z inżynierem kontraktu, firmą ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy, która w zastępstwie Muzeum Śląskiego jako głównego inwestora realizowała prace projektowe i kontrolowała ich przebieg pod względem formalno-prawnym

czerwiec – przekazanie przez projektantów całości dokumentacji pokonkursowej zawierającej szczegółowe rozwiązania technologiczno-materiałowe, projekt zagospodarowania terenu objętego konkursem oraz projekty infrastrukturalne

2009

maj – uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej inwestycji

wrzesień – zatwierdzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

2010

kwiecień – ogłoszenie przetargu ograniczonego na wybór generalnego wykonawcy robót

maj – przekazanie wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej celem potwierdzenia wkładu finansowego ze środków Unii Europejskiej

grudzień – ogłoszenie wyboru generalnego wykonawcy, którym zostało polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex SA z Warszawy i Ferrovial Agroman SA z Madrytu

2011

luty-maj – realizacja przygotowawczych prac budowlanych takich jak m.in. wyburzenia, roboty instalacyjne, droga wewnętrzna

7 czerwca – podpisanie umowy z generalnym wykonawcą nowej siedziby Muzeum Śląskiego

lipiec 2011 – czerwiec 2013 – realizacja robót budowlanych związanych z nową siedzibą Muzeum

2012

15 czerwca – ogłoszenie międzynarodowego konkursu na scenariusz wystawy stałej historii Górnego Śląska w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego

październik – obrady sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu na scenariusz wystawy stałej historii Górnego Śląska

grudzień – opracowanie koncepcji zagospodarowania dla północnego terenu byłej kopalni „Katowice” wraz z rewitalizacją zabytkowych obiektów poprzemysłowych

2013

czerwiec – zakończenie budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego przez generalnego wykonawcę, zgłoszenie obiektu do odbiorów technicznych

czerwiec-sierpień – procedury odbiorowe zakończone wystawieniem świadectwa przejęcia robót, adaptacja dawnego warsztatu elektryków

9 sierpnia – podpisanie umowy na wykonanie projektu wystawy stałej historii Górnego Śląska, rozpoczęcie prac projektowych

wrzesień-grudzień – próby eksploatacyjne, odbiory końcowe oraz usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów

październik – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nowej siedziby Muzeum

2014

styczeń – przejęcie obiektu od generalnego wykonawcy do użytkowania przez Muzeum Śląskie

marzec – rozpoczęcie przenoszenia działów Muzeum do nowej siedziby (zwłaszcza Centrum Scenografii Polskiej)

lipiec – zakończenie prac projektowych przy wystawie stałej historii Górnego Śląska

27 sierpnia – ogłoszenie przetargu ograniczonego na realizację wystawy stałej historii Górnego Śląska

8 września – podpisanie umowy o dofinansowanie II etapu rewitalizacji terenu byłej kopalni „Katowice” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014; projekt obejmuje rewitalizację dawnych budynków łaźni głównej i stolarni wraz z budową niezbędnej infrastruktury i zagospodarowaniem terenu

22 października – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie Systemu Informacji Wizualnej dla nowej siedziby Muzeum Śląskiego

2015 (plany)

styczeń-czerwiec – realizacja wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego

luty-maj – realizacja systemu informacji wizualnej dla nowej siedziby Muzeum Śląskiego

kwiecień-lipiec – dostawa sprzętu, wyposażenia i umeblowania do nowej siedziby Muzeum Śląskiego

26 czerwca 2015 roku – otwarcie nowej siedziby dla zwiedzających