Założenia do programu

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych, na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Na podstawie art. 119 ust 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Zarząd Województwa Śląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych (zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach), na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN”, a także o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie utworzenia ww. Programu.

 1. Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem, prowadzone jest z urzędu, na podstawie art. 119 ust. 1 wyżej powołanej ustawy Prawo ochrony środowiska.
 2. Zgodnie z art. 119 ust. 2 ww. ustawy POŚ, Sejmik Województwa Śląskiego jest organem właściwym do uchwalenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wymienionych w art. 117 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, tj. dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy POŚ. Są to tereny na których eksploatacja obiektu wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8), może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. i dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami.
 3. Przed uchwaleniem programu przeprowadzone jest postępowanie w sprawie opracowania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych (zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach), na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN”. Zakresem opracowania objęte zostaną następujące odcinki dróg i linii kolejowych:

  1. droga krajowa nr 1 na odcinku Częstochowa - Dąbrowa Górnicza (od km 481+700 do km 525+100),
  2. droga krajowa nr 1 na odcinku Tychy - Bielsko-Biała (od km 570+000 do km 598+500),
  3. droga krajowa nr 1 na odcinku Szczepocice - Częstochowa (od km 447+400 do km 466+400),
  4. droga krajowa nr 11 na odcinku Tarnowskie Góry (obwodnica) - skrzyżowanie z DK 78 (od km 572+400 do km 574+000),
  5. droga krajowa nr 44 na odcinku Borowa Wieś - Tychy (od km 16+900 do km 28+000),
  6. droga krajowa nr 78 na odcinku Wodzisław DW 933 - DW 933 (przejście) (od km 16+400 do km 17+300),
  7. droga krajowa nr 81 na odcinku Mikołów (przejście) - Żory (od km 8+700 do km 29+400),
  8. droga krajowa nr 81 na odcinku Żory - Pawłowice (od km 35+800 do km 41+700),
  9. droga krajowa nr 86 na odcinku Wojkowice - Sosnowiec (od km 0+800 do km 14+900),
  10. droga krajowa nr 94 na odcinku Sławków (przejście) (od km 280+700 do km 285+500), 
  11. droga krajowa nr 94 na odcinku Czeladź - Będzin (od km 334+500 do km 338+700),
  12. autostrada A4 na odcinku od granicy województwa do Węzła Chorzów (od km 278+500 do km 328+700), 
  13. droga ekspresowa S1 na odcinku Dąbrowa Górnicza - Kosztowy (od km 529+700 do km 549+000),
  14. droga ekspresowa S1 na odcinku Świętoszówka - Pogórze (Grodziec - Obwodnica) (od km 611+500 do km 616+700),
  15. droga krajowa nr 86 na odcinku Sosnowiec - Katowice (od km 338+700 do km 347+700)
  16. autostrada A4 Katowice – Kraków na odcinku od km 344+460 do km 365+500,
  17. linia kolejowa Nr 001 od km 274,227 do km 280,684 (Zawiercie - Łazy).
 4. Zgodnie z art. 118a ust. 1 POŚ podstawowe źródło danych wykorzystywanych m.in. dla celów tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem stanowią mapy akustyczne, opracowane na kopiach map wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  Z mapami akustycznymi dla odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 6 mln pojazdów w ciągu roku można zapoznać się w wersji elektronicznej na stronach internetowych prowadzonych przez właściwych zarządców dróg, tj.:

 5. www.pma.oos.pl – dla odcinków dróg (wymienionych pkt. 3 lit.a-o) zarządzanych przez GDDKiA,

  www.autostrada-a4.com.pl/mapyAkustyczne/malopolska - dla płatnego odcinka autostrady A4 (wymienionego w pkt. 3 lit.p), zarządzanego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

  Z mapami akustycznymi dla odcinka linii kolejowej o natężeniu ruchu powyżej 60 000 pociągów rocznie (wymienionego w pkt. 3 lit.q) można zapoznać się w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, p. 309.
Załączniki
Prezentacja założeń do programu