Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych

Zarząd Województwa Śląskiego
ogłasza,

że na posiedzeniu Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 12 maja 2010r. uchwalony został Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych

Dokument ten tworzony był na podstawie art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz poddany konsultacjom społecznym prowadzonym od 9 grudnia 2009 r. do połowy marca 2010 r. na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacje o procesie tworzenia Programu oraz końcowa wersja dokumentu wraz z jego prezentacją są dostępne na stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz na stronach BIP. Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (p. 309 i p.111), w godzinach pracy Urzędu.

Wersja ta uwzględnia przeprowadzoną analizę uwag i wniosków, złożonych do projektu dokumentu w zarówno w I jak i II etapie realizacji zadania. Analiza stanowi integralną część opracowania.

Wykonawcą opracowania jest „EKKOM" Sp. z o.o. z Krakowa - firma wyłoniona w drodze przetargu zorganizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 roku. Dokument wykonany został za kwotę 286 700 zł brutto. Należy tu podkreślić, iż starania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego doprowadziły do uzyskania 80% dotacji na wykonanie tego opracowania z WFOŚiGW a pozostałych środków - z budżetu państwa, jako że wymienione wyżej zadanie, jest  zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
W ramach opracowywania dokumentu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych..." zorganizowano cztery spotkania informacyjne, które odbyły się: 9 grudnia 2009 r. w Katowicach, 8 marca 2010 r. w Siewierzu, 9 marca 2010 r. w Pszczynie i  10 marca 2010 r. ponownie w Katowicach. Na spotkania zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędów Gmin, w granicach których zlokalizowane są drogi i linie kolejowe, dla których wykonywany jest Program ochrony środowiska przed hałasem oraz mieszkańcy tych terenów. Na spotkaniach przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz wykonawcy opracowania przedstawiali ogólne założenia, problemy oraz propozycje działań naprawczych, jakie będą proponowane w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem. Następnie odbywała się dyskusja.

Zarówno w trakcie spotkań jak i podczas całego okresu konsultacji społecznych można było składać pisemne uwagi lub wnioski do wykonywanego opracowania.
Podstawą uchwalonego 12 maja bieżącego roku programu są mapy akustyczne wykonane w 2007 r. przez zrządzających drogami i liniami kolejowymi a więc Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz PKP PLK S.A., dla odcinków dróg i linii kolejowych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii klejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach...

Należy podkreślić, iż uchwalony Program jest dokumentem planistycznym i ma na celu przede wszystkim określenie priorytetów działań w obrębie poszczególnych odcinków dróg i linii kolejowych oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych.

W utworzonym programie analizie poddano wszystkie odcinki dróg dla których zarządzający wykonali mapy akustyczne zgodnie z ww. rozporządzeniem. Zaproponowano działania, których celem jest spowodowanie poprawy klimatu akustycznego w tych miejscach, gdzie przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku są w chwili obecnej największe oraz tam gdzie na oddziaływanie hałasu narażona jest największa liczba osób. W celu wyselekcjonowania takich obszarów posłużono się wskaźnikiem M, którego wielkość uzależniona jest od dwóch wyżej wymienionych parametrów (określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zarządzający drogami będą zobowiązani w pierwszej kolejności wykonać działania mające na celu redukcję poziomu dźwięku na obszarach, dla których wskaźnik M posiada najwyższą wartość.

W ramach opracowania wskazywano zatem jedynie miejsca gdzie sytuacja przedstawia się najgorzej i należy jak najszybciej zastosować zabezpieczenia (w tym ekrany przeciwdźwiękowe) bez szczegółowego określenia ich parametrów akustycznych (długość, wysokość, rodzaj wypełnienia) oraz wizualnych a także ich szczegółowej lokalizacji. Ustalenie parametrów zabezpieczeń nastąpi w projektach opracowanych odrębnie dla każdego odcinka drogi przez zarządzającego. W związku z powyższym szczegółowe pytania w tym zakresie będzie można kierować na etapie tworzenia poszczególnych projektów zabezpieczeń do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Linki do stron zewnętrznych
Program ochrony środowiska przed hałasem (pdf)