Harmonogram prac nad strategią

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 3257/101/IV/2011 z 29 listopada 2011

Lp.

Wyszczególnienie zadań

Termin

1.

Opracowanie i przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020, wraz z powołaniem Konsultanta, Komitetu Sterującego i Zespołów Zadaniowych.

Maj - czerwiec 2010

2.

Konsultacje i analizy odnośnie zakresu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Czerwiec - lipiec 2010

3.

Prace analityczne, warsztatowe, opracowanie ekspertyz i studiów.

Sierpień - Grudzień 2010

4.

Opracowanie założeń programowych projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Grudzień 2010 - styczeń 2011 

5.

Opiniowanie założeń programowych projektu przez Komisję Sejmiku Województwa Śląskiego właściwą ds. sportu oraz konsultacje społeczne założeń programowych projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Styczeń 2011 - Marzec 2011

6.

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Kwiecień - Maj 2011

7.

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Czerwiec - lipiec 2011

8.

Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Sierpień - Wrzesień 2011

9.

Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji.

Październik 2011

10.

Opracowanie ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Październik 2011

11. 

Opiniowanie ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 przez Komisję Sejmiku Województwa Śląskiego właściwą ds. sportu oraz uchwalenie Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Listopad 2011 - I kwartał 2012