Zasady i tryb opracowania strategii

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2818/421/III/2010 z 26 października 2010

1. Zasady ogólne.

Opracowanie Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 będzie uwzględniało zapisy dokumentu rządowego pn. Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, przyjętego w styczniu 2007 r. Upowszechnienie oraz promocja aktywnego i zdrowego stylu życia jest również jednym z kierunków działań wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020". Strategia Rozwoju Sportu wpisze się w ten sposób w kierunki wyznaczone w Strategii Rozwoju Województwa i będzie stanowić jej rozwinięcie i uszczegółowienie. Realizacja zadań związanych z rozwojem oraz promocją kultury fizycznej i turystyki stanowi także jeden z obowiązków województwa wynikających z art. 14 ust 1 pkt 11 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).

Strategia Rozwoju Sportu będzie opracowywana we współpracy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Proces ten będzie realizowany w oparciu o zasadę partnerstwa, co oznacza, że zapisy Strategii będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych, naukowych, organizacji pozarządowych, organizacji sportowych oraz turystycznych itp.

Opracowanie, zatwierdzenie i realizowanie Strategii Rozwoju Sportu wpłynie na podniesienie aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia mieszkańców regionu, a także przyczyni się do stworzenia wielu możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, zarówno dla jego mieszkańców, jak i gości krajowych oraz zagranicznych. Ponadto umożliwi szeroką promocję i popularyzację województwa jako miejsca wydarzeń sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.

2. Zadania organów Samorządu Województwa Śląskiego.

Sejmik Województwa Śląskiego:

 • opiniuje poprzez Komisję Sejmiku Województwa Śląskiego właściwą ds. sportu, przedłożone założenia programowe oraz projekt Strategii Rozwoju Sportu,
 • uchwala Strategię Rozwoju Sportu.

Zarząd Województwa Śląskiego:

 • opracowuje założenia programowe projektu Strategii Rozwoju Sportu,
 • przedstawia Komisji Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej ds. sportu, wstępną wersję projektu oraz projekt Strategii Rozwoju Sportu,
 • przygotowuje projekt Strategii Rozwoju Sportu,
 • prowadzi konsultacje opracowanego projektu Strategii Rozwoju Sportu,
 • przygotowuje Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Strategii,
 • przedkłada Sejmikowi Województwa Śląskiego do zatwierdzenia projekt Strategii Rozwoju Sportu.

3. Zadania Zespołów powołanych do prac nad Strategią Rozwoju Sportu.

Zarząd Województwa powoła Komitet Sterujący ds. Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020, którego zadaniem będzie:

 • nakreślenie głównych kierunków prac nad Strategią,
 • opiniowanie wstępnej wersji oraz projektu Strategii,
 • czuwanie nad realizacją przyjętego harmonogramu prac.

Zarząd Województwa powoła Konsultanta, którego zadaniem będzie m.in.:

 • prowadzenie nadzoru merytorycznego nad zapisami Strategii,
 • prowadzenie warsztatów w ramach opracowywania Strategii,
 • kierowanie pracami powołanych w ramach opracowywania Strategii zespołów,
 • uczestniczenie w konsultacjach społecznych projektu Strategii.

W pracach nad Strategią Rozwoju Sportu, uczestniczyć będą powołane Zarządzeniem Marszałka następujące zespoły:

Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020, który będzie m.in.:

 • uczestniczył w warsztatach w ramach opracowywania Strategii,
 • ustalał zakres opracowania Strategii,
 • opiniował zapisy Strategii.

Ponadto działał będzie Zespół Redakcji i Syntezy ds. Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020, w skład którego wejdą pracownicy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego oraz Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Do zadań Zespołu należeć będzie m.in.:

 • zbieranie danych oraz informacji niezbędnych do opracowania Strategii,
 • analiza danych statystycznych oraz weryfikacja materiałów i dokumentów dostarczonych przez Zespół Zadaniowy pod kątem ich znaczenia dla rozwoju sportu w regionie,
 • redakcja i synteza diagnozy, wizji oraz celów strategicznych Strategii Rozwoju Sportu,
 • badanie zgodności zapisów Strategii Rozwoju Sportu z dokumentami strategicznymi poziomu europejskiego, krajowego i regionalnego,
 • obsługa prac Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim,
 • redakcja wstępnej wersji projektu oraz projektu Strategii Rozwoju Sportu.

Do prac w ramach planowanych warsztatów mogą być zapraszani eksperci zewnętrzni.

4. Tryb i zasady współpracy w ramach opracowania Strategii Rozwoju Sportu.

Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 będzie opracowywana we współpracy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto w procesie opracowywania Strategii Samorząd Województwa Śląskiego będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, organizacjami sportowymi i turystycznymi, jednostkami samorządowymi.
Planowana współpraca będzie prowadzona poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych oraz konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostanie umieszczony projekt Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, a także najważniejsze informacje dotyczące prac nad Strategią.