Porozumienie w sprawie podjęcia prac

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

obwieszcza,

rozpoczęcie prac nad „Strategią dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa śląskiego i małopolskiego", które stanowią wynik porozumienia podpisanego przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Województwa Małopolskiego.

Strony Porozumienia oświadczają, iż w celu dynamicznego rozwoju regionów i pełnego wykorzystania ich potencjałów oraz osiągnięcia przez nie wysokiej pozycji w Polsce i Unii Europejskiej konieczne jest podjęcie współpracy międzyregionalnej w kierunku zwiększenia konkurencyjności oraz spójności w wymiarze społecznym jak i przestrzennym obu województw. Prace nad Strategią są inicjatywą oddolną, będącą wyrazem woli Województw, której celem jest współdziałanie w zakresie prac programowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Wszelkie informacje o trybie opracowania Strategii i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego pod poniżej wskazanym adresem. Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Strategii na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie do protokołu bądź drogą elektroniczną do 15 sierpnia 2011 r. pod adresem: 

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
strategia@slaskie.pl

Do udziału w procesie wstępnych konsultacji społecznych „Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa śląskiego i małopolskiego" zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społeczno-gospodarczych oraz osoby prywatne.

Zgłoszone uwagi, opinie i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Załączniki
Załącznik 2
Załącznik 1
Porozumienie w sprawie podjęcia prac nad Strategią dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa śląskiego i małopolskiego