Konsultacje społeczne

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do projektu Strategii można zgłaszać do 30 września 2011

Zarząd Województwa Śląskiego
zgodnie z art. 39, art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
z dnia 6 grudnia 2006 r.
(Dz.U.2009 Nr 84 poz. 712). 

obwieszcza,

że Zarząd Województwa Śląskiego
przygotował i kieruje do konsultacji
projekt Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  oraz wszelkie informacje o trybie opracowania Strategii i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego pod poniżej wskazanym adresem.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do projektu Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 30 września 2011 r. pod adresem:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
strategiasportu@slaskie.pl 

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Załączniki
Wykaz obiektów sportowych
Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020
Projekt Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020