Strategia Rozwoju Sportu - uchwalona

Uzasadnienie i podsumowanie strategii

Zarząd Województwa Śląskiego informuje,  

że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/19/3/2012 z dnia 12 marca 2012 r. została przyjęta Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Treść Strategii oraz uzasadnienie i podsumowanie zawierające informacje o udziale  społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, a także w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, są dostępne na stronie internetowej Województwa Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego, ul. Ligonia 46, Katowice, w pokoju 482.

Powyższa informacja została zamieszczona na podstawie zapisów art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.

Załączniki
Uzasadnienie
Podsumowanie