Konsultacje społeczne projektu programu

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opracowanie Programu jest jednym z zadań projektu systemowego Mam zawód – mam pracę w regionie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Głównym celem opracowania Programu jest zamiar wyznaczenia jednolitych i spójnych kierunków działań o zasięgu regionalnym w zakresie szkolnictwa zawodowego, w tym w szczególności stworzenia systemowego podejścia do problematyki szkolnictwa zawodowego i skorelowania go z priorytetowymi obszarami rozwoju województwa śląskiego i kraju.

Konsultacje trwać będą w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r. Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do Programu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: prsz@eu-consult.pl wyłącznie za pomocą poniższego formularza zgłaszania uwag do Programu.

Załączniki
Projekt Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Linki do stron zewnętrznych
Formularz zgłaszania uwag do Programu
Ogłoszenie o konsultacjach