Stan realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej

Informacja za rok 2015

Obowiązek tworzenia Informacji o stanie realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 wynika z dokumentu pn. System monitorowania strategii ponadregionalnych opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowany materiał ma służyć do oceniania postępów i efektów realizacji poszczególnych strategii, monitorowania trendów rozwojowych zachodzących w obszarach ponadregionalnych, dostarczania bieżących i okresowych danych o stanie makroregionów oraz wyznaczania częstotliwości i zakresu publikacji. Obowiązek przygotowania niniejszej Informacji wynika również z zapisów samej Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020.

Proces przygotowania Informacji przebiegał dwuetapowo, tj. najpierw Zarządy obu województw przygotowały opracowanie dotyczące realizacji Strategii z punktu widzenia regionów, a następnie Ministerstwo Rozwoju opracowało zbiorczy dokument uwzględniający informacje zbiorcze na poziomie krajowym.

Na początku 2016 roku Zarządy obydwu województw przyjęły dokument, który zawiera podsumowanie postępu wdrażania Strategii w oparciu o wskaźniki monitorowania, listę realizowanych projektów w ramach celów strategicznych oraz opis działań przyczyniających się do realizacji Strategii. Odnosi się również do najważniejszych uwarunkowań rozwojowych obszaru oraz prezentuje analizę trendów i kierunków rozwoju w odniesieniu do tych, które zostały założone w Strategii.

W materiale Ministerstwa Rozwoju opracowanym w kwietniu 2016 roku przedstawiono dodatkowo wszystkie instrumenty finansowe i środki, które wykorzystano do prowadzenia działań mających wpływ na realizację celów Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Przedstawiono dokładne dane liczbowe dot. poziomów finansowania przedsięwzięć z: Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG), Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy (tzw. Fundusz Szwajcarski, SPPW) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Zdecydowana większość tych środków, podobnie jak w każdym z makroregionów, pochodziła z Programów Operacyjnych Polityki Spójności. Zaprezentowano również wykorzystanie środków Wspólnej Polityki Rolnej (Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich – PROW i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - PO Ryby) i wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych.

Załączniki
Załącznik 7. Tabele wskaźników postępu rzeczowego
Załącznik 6. Tabele przejścia między kategoriami a celami SRPP
Załącznik 5. Ponadregionalność w krajowych programach operacyjnych (POIŚ, POIR, POPC, POWER)
Załącznik 4. Ponadregionalność w RPO WŚ
Załącznik 3. Ponadregionalność w RPO WM
Załącznik 2. Zmiany wartości wskaźników realizacji poszczególnych celów strategicznych wskazanych w SRPP
Załącznik 1. Ankieta
Informacja o realizacji Strategii - Ministerstwo Rozwoju
Informacja o stanie realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej za rok 2015