Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego

Założenia Programowe

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 380/25/V/2015 z dnia 19 marca 2015 roku przystąpił do opracowania dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego oraz określił zasady, tryb i harmonogram prac.

Zapisy dokumentu będą miały na celu przede wszystkim zdiagnozowanie obecnego stanu sektora energetycznego w województwie śląskim oraz wskazanie kierunków jego dalszego rozwoju.

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 668/108/V/2016 przyjął Założenia Programowe do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.

Materiał stanowi podstawę do dalszych prac nad Polityką i obejmuje charakterystykę problemów oraz potencjałów rozwoju województwa śląskiego w zakresie polityki niskoemisyjnej, wskazuje regionalne uwarunkowania gospodarki niskoemisyjnej, a także podstawowe obszary kierunków działań. Ponadto Założenia Programowe określają zasady i tryb współpracy w ramach procesu opracowania Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego oraz harmonogram dalszych prac, a także wskazują planowaną strukturę i układ końcowy dokumentu.

Załączniki
Polityka Gospodarki Niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego - założenia programowe

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 380/25/V/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego
Uchwała zarządu nr 668/108/V/2016 w sprawie przyjęcia Założeń Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego