Rozpoczęto prace nad Regionalną Strategią Innowacji

16 stycznia 2002 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji "RIS–Silesia"
Przewodniczącym Komitetu został Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht. W skład komitetu weszli przedstawiciele Zarządu Województwa, agencji rozwoju regionalnego, instytucji badawczo–rozwojowych, uczelni wyższych oraz środowisk gospodarczych i samorządowych. Celem projektu RIS–Silesia jest opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. Dokument stanowić ma zalążek systemu kreującego i monitorującego działania innowacyjne w regionie oraz przygotowanie do integracji z Unią Europejską. Celem RIS-Silesia jest utworzenie pomostu między środowiskami naukowymi i gospodarczymi, wspieranie innowacyjności w sektorze MŚP, stworzenie instrumentów finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i uproszczenie procedur związanych z ich wdrażaniem. Powołane zostanie Regionalne Forum Innowacyjności, które stanowić będzie płaszczyznę wymiany doświadczeń i informacji w tym zakresie pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Planowane jest również utworzenie Centrum Wiedzy Technologicznej i organizacja Targów Innowacji. Na bazie strategii opracowane zostaną projekty przedsięwzięć innowacyjnych realizowanych przy współudziale środków unijnych w latach 2007–2013. "Chcemy wykorzystując doświadczenia belgijskie i francuskie opracować realny i konkretny plan działań pozwalający na wykorzystanie w przyszłości funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, znacznie większych od środków przedakcesyjnych" – powiedział podczas konferencji prasowej Marszałek Olbrycht. Partnerami projektu RIS–Silesia są Zarząd Województwa Śląskiego, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Agencja Rozwoju Nord–Pas de Calais z Francji i Agencja Rozwoju Limburgii z Belgii. Projekt RIS–Silesia uzyskał 3 miejsce w konkursie Komisji Europejskiej "Promocja Innowacji oraz Wsparcie MŚP". Projekt realizowany będzie przez 32 miesiące. Przewidywany koszt wyniesie ok. 460 tys. euro. W ¾ sfinansuje go Unia Europejska. Beneficjantami projektu będą przedsiębiorstwa, instytucje naukowo–badawcze, władze samorządowe z terenu Województwa Śląskiego oraz instytucje wspierające sektor MŚP. RIS-Silesia jest pierwszym w Polsce projektem wspierającym działania innowacyjne, który uzyskał współfinansowanie ze środków unijnych. Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2015.