Rozpoczęto realizację projektu PARTNER w Województwie Śląskim

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął zbieranie projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004–2006.
Propozycje zgłoszone przez samorządy zebrane zostaną w bazie projektów PARTNER. Na jej podstawie określone zostaną priorytety i przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy Strukturalnych. PARTNER jest przedsięwzięciem służącym przygotowaniu samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego do efektywnego wykorzystania środków unijnych przekazanych Polsce po przyjęciu do Unii Europejskiej. Baza projektów PARTNER będzie prowadzona w formie listy rankingowej z podziałem na dziedziny. W każdej gminie i powiecie zostanie wyznaczony koordynator (osoba lub instytucja) odpowiedzialna za współpracę przy realizacji projektu. Koordynatorzy powinni mieć doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej (PHARE, ISPA, SAPARD). Będą odpowiedzialni m.in. za zbieranie informacji do bazy danych, koordynowanie prac nad projektami oraz stały kontakt z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięcia. Projekt PARTNER będzie wykorzystany również przy przygotowywaniu i realizacji Narodowego Planu Rozwoju, którego częścią będą sektorowe programy operacyjne dotyczące konkurencyjności gospodarki, rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa, oraz transportu i ochrony środowiska, a także Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. NPR stanowić będzie podstawę negocjacji Polski i Unii Europejskiej. Będzie zawierał propozycje celów, działań oraz sposobów ich finansowania. Ostateczna wersja projektu PARTNER wraz załącznikami zaprezentowana zostanie 6 lutego 2002 podczas spotkania Zarządu Województwa Śląskiego z gminami i powiatami regionu. W czasie spotkania przedstawiciele samorządów otrzymają ankiety oraz wzory zgłoszenia koordynatora. Projekt koordynuje Biuro ds. Integracji Europejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, e-mail: integracja@silesia-region.pl. Sieć partnerstwa samorządowego PARTNER Sieć partnerstwa samorządowego PARTNER - pdf (157KB)