RKS za zwiększeniem udziału Województwa w funduszach strukturalnych UE

4 lutego br. zebrał się Regionalny Komitet Sterujący Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001–2002
Podczas spotkania, RKS pozytywnie ocenił realizację kontraktu w 2001 roku. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht zaproponował, aby powierzyć RKS zadania związane z przygotowaniem województwa do realizacji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Fundusze strukturalne będą wspierać sektorowe programy operacyjne m.in. w gospodarce, edukacji oraz w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Obejmą także Regionalny Program Operacyjny, na bazie którego wspierane będą inwestycje regionalne. RKS przyjął również stanowisko, w którym domaga się przeznaczenia 50% środków z funduszy strukturalnych na regionalne programy operacyjne. Tymczasem propozycja rządu przedstawione marszałkom województw podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Konwentu Marszałków w Gdańsku mówi zaledwie o 30% wsparciu rozwoju regionalnego. Pozostałe 70% miałoby, zgodnie z zamierzeniem rządu, pozostać w gestii Rady Ministrów. Przyjęcie takiego podziału funduszy strukturalnych poważnie utrudni realizację przez samorządy województw polityki regionalnej.

Stanowisko przyjęte na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2002 roku

Regionalny Komitet Sterujący, na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2002, zapoznał się ze zbiorczą informacją roczną oraz kwartalną z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego za 2001 rok. Regionalny Komitet Sterujący wnioskuje o potwierdzenie jego roli w oficjalnych dokumentach dotyczących programowania działań finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wyrażając zdanie, iż proces partnerskiego planowania rozwoju jest procesem trudnym, ale koniecznym. Regionalny Komitet Sterujący przyjmuje także stanowisko, że – realizując zasadę subsydiarności (jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej) – połowa (tj. 50%) kwoty z funduszy strukturalnych, przypadająca Polsce na lata 2004–2006, winna być wydatkowana w ramach regionalnego programu operacyjnego. Przewodniczący
Regionalnego Komitetu Sterującego (–) Jan Olbrycht