Zaprezentowano bazę programu PARTNER

Projekty zgłaszane do Funduszy Strukturalnych UE będą zbierane w internetowej bazie danych
Projekty zgłaszane będą wyłącznie poprzez internet. Na stronie www wyznaczeni przez lokalne samorządy koordynatorzy znajdą elektroniczny formularz. Informacje zostaną natychmiast zapisane w bazie danych. Ten sposób pozwoli maksymalnie skrócić czas tworzenia bazy i wyeliminuje ewentualne pomyłki. W wypełnieniu pomoże szczegółowa instrukcja obsługi. Na stronie zamieszczone zostaną odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz podstawowe informacje dotyczące Funduszu Strukturalnych Unii Europejskiej. Podczas dzisiejszego spotkania zaprezentowano również najnowsze informacje dotyczące projektu PARTNER, m.in. przesłane ostatnio z Ministerstwa Gospodarki propozycje priorytetów Zintegrowanego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jako pierwszorzędne ministerstwo uznało cztery dziedziny: infrastrukturę, przedsiębiorczość, zasoby ludzkie oraz rozwój lokalny. Preferowane będą projekty o znaczeniu ponadlokalnym, takie jak rozbudowa i modernizacja transportu i telekomunikacji oraz ochrona środowiska. Wspierane będą projekty pobudzające przedsiębiorczość, rozwój centrów technologicznych i infrastruktury turystycznej. Położony zostanie nacisk również na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, kształcenie zawodowe, zagospodarowanie obiektów historycznych oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Ostateczny termin zgłaszania projektów upływa 20 marca 2002. Ich oceną pod koniec marca br. zajmie się Zarząd Województwa Śląskiego. Realizacja zaakceptowanych projektów przewidziana jest ma lata 2004–2008.

Informacje nt. programu PARTNER