Aktualizacja Strategii Transportu

Aktualizacja Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego
zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

ogłasza,

że Uchwałą Nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2018 roku przystąpiono do aktualizacji Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Aktualizacja Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego ma na celu m. in. dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym, w tym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i identyfikacji nowych rozwiązań transportowych dla województwa śląskiego.

Wszelkie informacje o prowadzonych pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Na wskazanej stronie internetowej będą udostępniane informacje o postępie prac oraz kolejnych etapach konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 31 października 2018 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 106, fax: +48 (32) 77 99 174
strategia-transport@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

Załączniki
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 363,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2018