Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”

Obwieszczenie

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 11 ust. 1, 2 art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 512 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. 2019. poz.1295)

ogłasza,

konsultacje projektu „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”  

Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” stanowi aktualizację dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+”.

Przedmiotem projektu dokumentu jest w głównej mierze wytyczenie nowych celów i kierunków działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego w perspektywie do 2030 roku. Projekt „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”  dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce Plan rozwoju (Dokumenty strategiczne/Społeczeństwo informacyjne). Z dokumentem można się również zapoznać w siedzibie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przy ul. Powstańców 34 w Katowicach i na stronie internetowej www.e-slask.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne.

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie: www.e-slask.pl w terminie 35 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 8 lipca 2020r.  

Wypełniony i podpisany formularz należy:

 • Przekazać drogą elektroniczną na adres: scsi@e-slask.pl w formie edytowalnej.
  Mail należy zatytułować „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”
  lub
 • Wysłać na adres Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”
  lub
 • Dostarczyć osobiście do sekretariatu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice, w kopercie z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego. 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zwane dalej ŚCSI, mające siedzibę w Katowicach (40-038) ul. Powstańców 34. Przedstawicielem ŚCSI jest Dyrektor. Adres email: scsi@e-slask.pl, strona internetowa: www.e-slask.pl; www.e-slask.pl/bip/
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: scsi@e-slask.pl  
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Przeprowadzania konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” (Uchwała Nr 1161/130/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.05.2020r.);
  2. Archiwizacji dokumentacji do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1. lit e RODO), wynikający z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa, publikowane w BIP ŚCSI lub innych obligatoryjnych serwisach.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”, przez okres uwzględniający krajowe przepisy dot. archiwizacji dokumentów, zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości dokonania ewentualnej korekty danych przekazanych w procesie konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Linki do stron zewnętrznych
Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag zamieszczono na stronie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Uchwała zarządu nr 1161/130/VI/2020 z dnia 2020-05-27