Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego
Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego

Kontrakt Wojewódzki zawarty 19 czerwca 2001 w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów i Samorządem Województwa Śląskiego

Kontrakt Wojewódzki jest umową zawartą między samorządem województwa a rządem. Określa zakres i zasady finansowania działań określonych w Programie Rozwoju Regionalnego Województwa.

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY KONTRAKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1
Kontekst Rozwoju Regionalnego

ZAŁĄCZNIK NR 2
Streszczenie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015

ZAŁĄCZNIK NR 3
Priorytety i działania (zadania) realizowane w ramach Kontraktu część 1
/ część 2 / część 3

ZAŁĄCZNIK NR 4
Plan finansowy
Przewidywane zobowiązania finansowe stron w podziale na działania wynikające z programu wojewódzkiego
Przewidywane wydatki na działania (zadania) wynikające z programu wojewódzkiego wg priorytetu i roku
Poziom współfinansowania

ZAŁĄCZNIK NR 5
Sposoby realizacji praw i obowiązków stron


ZAŁĄCZNIK NR 6
Procedury realizacji zadań


ZAŁĄCZNIK NR 7
Wykaz zadań o wartości nie przekraczającej 10mln zł


ZAŁĄCZNIK NR 8
Matryca zadania oraz harmonogram realizacji, kontraktowania i wydatkowania


ZAŁĄCZNIK NR 9
Wzór sprawozdania kwartalnego/rocznego składanego przez podmiot uprawniony do Zarządu Województwa


ZAŁĄCZNIK NR 10
Wzór informacji kwartalnej/rocznej na temat przebiegu realizacji kontraktu składany przez Zarząd Województwa do Wojewody


ZAŁĄCZNIK NR 11 Oświadczenie strony samorządowej

ZAŁĄCZNIK NR 12 Umowa (wzór standardowy)

ZAŁĄCZNIK NR 13 Wniosek o wypłatę dotacji

ZAŁĄCZNIK NR 14
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego przeznaczonych na zadania inne niż określone w załączniku nr 1 do Programu wsparcia


ZAŁĄCZNIK NR 15
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra właściwego ds. pracy


ZAŁĄCZNIK NR 16
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


ZAŁĄCZNIK NR 17
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Gospodarki


ZAŁĄCZNIK NR 18
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Zdrowia


ZAŁĄCZNIK NR 19
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 


ZAŁĄCZNIK NR 20
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego


ZAŁĄCZNIK NR 21
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu 


ZAŁĄCZNIK NR 22
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

KARTY DZIAŁAŃ I ZADAŃ