Modernizacja WPKiWProgramu Modernizacji WPKiW

Podczas XLIX sesji Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka.

Programu Modernizacji WPKiW (12 czerwca 2006 - pdf 1,97 MB)


Na terenie parku znajdują się:

 • Stadion Śląski
 • Wesołe Miasteczko
 • Śląski Ogród Zoologiczny
 • Planetarium i obserwatorium Astronomiczne
 • Górnośląski Park Etnograficzny (Skansen)
 • Ośrodek Harcerski
 • Rosarium
 • Kąpielisko Fala
 • Hala Wystaw Kapelusz
 • Kolejka Linowa "Elka"
Program modernizacji WPKiW w Chorzowie

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego jednym z ważnych zadań o znaczeniu ponadlokalnym jest "Modernizacja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku". Dla realizacji tego zadania Zarząd Województwa Śląskiego w porozumieniu z Zarządem WPKiW S.A. postanowił opracować plan działania - Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen Jerzego Ziętka. Program obejmujący swym zakresem wymiary: społeczny, ekonomiczny, organizacyjny i przestrzenny ma m.in. wskazać kierunki rozwoju Parku, określić zasady zarządzania jego rozwojem oraz kształtowania przestrzeni wraz ze wskazaniem projektów realizacyjnych służących modernizacji Parku. Opracowany dokument powinien stanowić podstawę wdrażania działań naprawczych i prowadzenia polityki rozwoju WPKiW zarówno przez Zarząd Województwa Śląskiego jak i Zarząd Spółki.

Planuje się, że prace prowadzone będą do czerwca 2006 roku i zakończą się przyjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu Programu. Dla sprawnej organizacji prac nad Programem w grudniu ubiegłego roku, Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego, do prac nad dokumentem powołano:

 • Komitet Sterujący,
 • Zespół Zadaniowy,
 • Zespół Redakcji i Syntezy.

Kierowanie pracami obu zespołów powierzono Panu Zbigniewowi Kamińskiemu - Konsultantowi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Zarządzenie nr 92/2005 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 grudnia 2005

 

Zarząd Województwa Śląskiego podejmując prace nad Programem Modernizacji Parku chce doprowadzić do trwałej odnowy Parku poprzez określenie działań i wdrożenie konkretnych projektów. Realizacja tych zamierzeń stanowi wyzwanie z uwagi na pełnione przez Park funkcje publiczne w tym głównie: rekreacyjne, rozrywkowe i edukacyjne. Jest to zadanie wymagające podjęcia dialogu i partnerskiej współpracy pomiędzy: Samorządem Województwa oraz:

 • samorządami lokalnymi głównie miast Aglomeracji Górnośląskiej,
 • Zarządem Spółki WPKiW S.A oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Parku,
 • mieszkańcami województwa i ich organizacjami społecznymi,
 • sektorem prywatnym.

Otwarta publiczna dyskusja przy szerokim społecznym udziale powinna dobrze służyć osiągnięciu celów Programu Rozwoju Parku. Podejmowany Program Modernizacji powinien pomóc stabilizować funkcjonowanie Parku zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa i być przy tym ekonomicznie efektywny i ekologicznie racjonalny.

Jego skuteczna realizacja wspierać będzie także osiągnięcie innych celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, a dotyczących "upowszechnienia wśród społeczeństwa aktywnego stylu życia" i "zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu", a także celów wskazanych w Strategii Rozwoju Turystyki takich jak np.: "rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa oraz turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna".