Prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji

Budynek Berlaymont w Brukseli, siedziba Komisji Europejskiej. fot. arch. Tomasz Żak Budynek Berlaymont w Brukseli, siedziba Komisji Europejskiej. fot. arch. Tomasz Żak
Kolejny etap prac dotyczących Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Zarząd Województwa rozpoczął etap społecznej dyskusji nad kierunkami dokumentu pt. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (TPST), który jest konieczny dla zaplanowania w regionie wsparcia finansowego ze środków europejskich w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund).

Koncepcja utworzenia nowego Funduszu  po raz pierwszy pojawiła się w 2017 roku, a jego celem jest pomoc regionom najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną w skutecznej dywersyfikacji gospodarczej. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami budżet Funduszu dla Polski ma wynieść 3,5 mld euro. Warunkiem dostępu do tych środków jest stworzenie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, których celem jest przedstawienie procesu transformacji do 2030 roku zgodnie z krajowymi planami na rzecz energii i klimatu oraz celem przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, a następnie zidentyfikowanie najbardziej dotkniętych regionów, które powinny być wspierane z Funduszu. 

Województwo Śląskie intensywnie pracuje: Marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża, w połowie września przewodniczyli serii spotkań warsztatowych poświęconych zaplanowaniu działań w obszarach przedsiębiorczości, środowiska, energetyki oraz rynku pracy. Do prac zaproszeni zostali członkowie Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim, jak i również eksperci i reprezentanci właściwych tematycznie branż i środowisk oraz przedstawiciele strony rządowej i Komisji Europejskiej.  Uczestnicy poddali dyskusji propozycje dotyczące miedzy innymi wspierania inwestycji w MŚP, technologii i infrastruktury zapewniającej przystępną cenowo czystą energię, renaturalizacji terenów, gospodarki o obiegu zamkniętym, a także bardzo istotne kwestie związane z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji pracowników, czy aktywnym włączaniem osób poszukujących pracy.

Warsztaty są jednym z etapów  w procesie uspołecznienia prac nad dokumentem TPST, ale także elementem toczącej się już dyskusji na temat kierunków transformacji  regionu. Ten proces zapoczątkowała  styczniowa konferencja zorganizowana z inicjatywy marszałka województwa pt. „W kierunku zielonej gospodarki”, która odbyła się z udziałem komisarz UE ds. spójności i reform  E. Ferreira, a także podczas debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego  z udziałem wiceprzewodniczącego KE F. Timmermansa. Jednocześnie prace nad dokumentem TPST stanowią również kontynuację wątków jakie towarzyszą aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz jej wdrażaniu.

Wszystkie te działania uzupełniają się i są prowadzone już od dłuższego czasu z uwzględnieniem wagi dialogu społecznego. W najbliższym czasie zarząd województwa planuje rozszerzenie składu regionalnego zespołu ds. transformacji o kolejnych przedstawicieli strony społecznej i samorządowej, aby jeszcze w tym roku zespół mógł skonsultować dokument, a następnie planuje się poddać projekt TPST otwartej konsultacji społecznej w regionie.