Program ochrony i rozwoju pszczelarstwa

Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030 - rozpoczęcie prac

Załącznik do uchwały nr 1374/354/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 03.08.2022 r.

Przystąpienie do opracowania
„Wojewódzkiego programu ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.1029.), art. 6a, art. 19 ust. 3 i art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn.zm.).

informuje o przystąpieniu

do opracowania projektu programu pod nazwą „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”.

W programie przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące znaczenia pszczoły miodnej w ekosystemach lądowych i gospodarce, w zapylaniu roślin i utrzymaniu bioróżnorodności, współczesne zagrożenia dla pszczół, lokalne zasoby genetyczne pszczół i ich wykorzystanie oraz charakterystyka i wizja rozwoju pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego.

Prace nad programem obejmują 4 etapy:

 • I etap: Opracowanie zakresu dokumentu pn.: „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”
  – planowany termin wykonania zadania: sierpień 2022 r.;
 • II etap: Sporządzenie projektu dokumentu pn. „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”
  – planowany termin wykonania zadania: październik 2022 r.;
 • III etap: Opracowanie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz odniesienie się do opinii właściwych organów opiniujących.
  – planowany termin wykonania zadania: listopad 2022 r.;
 • IV etap: Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu: „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”
  – planowany termin wykonania zadania: grudzień 2022 r.

Zakończenie prac nad dokumentem oraz jego uchwalenie przewiduje się do końca IV kwartału 2022 roku.

Wszelkie informacje dotyczące prac nad programem dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce Plan rozwoju > Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030.

Uwagi, opinie i wnioski do programu na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie oraz drogą elektroniczną do dnia 31.08.2022 r. na adres:

Departament Terenów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tereny.wiejskie@slaskie.pl

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1374/354/VI/2022 z dnia 2022-08-03