Program usuwania azbestu

Konkurs Azbest

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Rada Programowa Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na posiedzeniu 25 lutego 2015 roku przyjęła między innymi sprawozdanie z realizacji zadań w 2014 roku oraz planowane na 2015 rok wydatki ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki na realizację zadań zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Tym samym utrzymano wsparcie finansowe między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na poziomie 80% kosztów zadania (w szczególnych przypadkach do 100%). W praktyce oznacza to możliwość otrzymania dotacji na:

  • opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl),
  • wykonanie inwentaryzacji do programu usuwania wyrobów zawierających azbest (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl).

Środki finansowe przeznaczone są dla gmin, które nie wykonały jeszcze ww. opracowań. Wykonawcy planowanych do finansowania w 2015 roku zadań wyłonieni zostaną w drodze konkursowego trybu ofert złożonych w terminie do 31 marca 2015 r. w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na internetowej stronie Ministerstwa Gospodarki.

Wyniki konkursowego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań zostaną ogłoszone również na stronie internetowej Ministra Gospodarki do dnia 30 kwietnia 2015 r.                                                                                                      


Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032

Uchwała 1258/49/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" przyjętym Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku, w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr  1258 /49/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 roku przyjął Program usuwania azbestu z terenu Województwa Śląskiego do roku 2032.

Załączniki
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji programu
Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032