Projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030

Konsultacje projektu dokumentu

Obwieszczenie

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 i art. 54 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

ogłasza,

konsultacje projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego (pokój 0.06).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Polityki wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 106, fax: +48 (32) 77 99 174

lub drogą elektroniczną na adres: polityka.niskaemisja@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 06 pod ww. adresem. Uwagi można przekazywać w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

Załączniki
Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 [PDF 5,2MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030. [PDF 8,7MB]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 383/102/VI/2020 z dnia 12.02.2020 [PDF 262,5kB]
Formularz wnoszenia uwag do dokumentów [DOC 37,5kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 419,2kB]
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [PDF 893,5kB]
Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [PDF 179,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 383/102/VI/2020 (BIP)