Restrukturyzacja górnictwa

Informację o realizacji programu

Informacja o realizacji "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"

Regionalny Komitet Sterujący Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2003

Założenia programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2003 wskazuje na działania, jakie powinny być podjęte przez Samorząd Województwa oraz samorządy lokalne w celu uruchomienia mechanizmów wzrostu gospodarczego oraz pomocy na rynku pracy zwalnianym górnikom. Zawiera także propozycję finansowania realizowanych działań oraz zmian w regulacjach prawnych.


Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

Dokument przygotowany przez Samorząd Województwa Śląskiego. U jego podstaw leży dokument rządowy "Założenia programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

 Program określa trzy priorytety rozwoju. Należą do nich: rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województwa, wzmocnienie zasobów ludzkich oraz wzrost konkurencyjności gospodarki. Założenia samorządowego programu łagodzenia skutków zwolnień w górnictwie jest zgodny ze "Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2003- 2006.

Katowice, 18 grudnia 2003