Stan realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej

Informacja za rok 2017
Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 za rok 2017 zawiera podsumowanie postępu wdrażania Strategii w oparciu o wskaźniki monitorowania, listę realizowanych projektów w ramach celów strategicznych oraz opis działań przyczyniających się do realizacji Strategii. Odnosi się również do najważniejszych uwarunkowań rozwojowych obszaru oraz prezentuje analizę trendów i kierunków rozwoju w odniesieniu do tych, które zostały założone w Strategii.
Załączniki
Informacja o stanie realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 [PDF 998,3kB]