Strategia 2020

Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020 - dokument nieobowiązujący

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do prac nad aktualizacją Strategii "Śląskie 2020"

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, stanowiącą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego 4 lipca 2005 roku.

Za aktualizacją Strategii przemawiały zmieniające się uwarunkowania rozwoju regionalnego, zawarte m.in. w dokumentach szczebla krajowego, a także w prawodawstwie związanym z prowadzeniem polityki rozwoju. Celem aktualizacji Strategii było jeszcze silniejsze wpisanie regionu w światowe trendy związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, dyfuzją rozwoju poprzez ośrodki metropolitalne oraz podnoszeniem jakości życia przy uwzględnieniu wymogów wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zdefiniowanych priorytetach rozwoju województwa ukierunkowanych na: wzmacnianie metropolizacji regionu poprzez rozwój funkcji związanych z kulturą i nauką, powiązanie z przestrzenią europejską, powszechną dostępność do regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie, rozwój nowej gospodarki opartej na kreacji i absorpcji technologii.

Prace związane z powstaniem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” koordynował moderator aktualizacji Strategii – dr Bogumił Szczupak. W pracach nad aktualizacją dokumentu Strategii czynny udział brali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowisk gospodarczych, naukowych, zawodowych, organizacji pozarządowych m.in. w ramach organizowanych konferencji, licznych spotkań oraz warsztatów. Ponadto w pracach nad aktualizacją Strategii uczestniczył Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii składający się z pracowników merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego.

Strategia jako narzędzie realizacji polityki rozwoju województwa jest konsensusem pomiędzy interesami poszczególnych aktorów regionalnych, różnymi celami rozwoju wszystkich partnerów, a także uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które determinują działania prowadzone w regionie. Stanowi informację o prowadzonej polityce rozwoju zarówno dla mieszkańców regionu jak i dla innych partnerów: województw, administracji rządowej czy inwestorów chcących podjąć działania w regionie.

Sformułowana w Strategii „Śląskie 2020” wizja rozwoju podkreśla konieczność podniesienia jakości usług publicznych, rozwój gospodarczy regionu, a jednocześnie stanowi kontynuację już realizowanych kierunków rozwoju województwa.

Zakłada się zatem, że

województwo śląskie w roku 2020 
będzie regionem zapewniającym dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie,
o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce
oraz istotnym partnerem w procesie rozwoju Europy

Na podstawie nakreślonej wizji rozwoju o horyzoncie do roku 2020 wyznaczono cele strategiczne, następnie określono kierunki działań i przedsięwzięcia.

Z dokumentami można zapoznać się również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego.

Załączniki
Prezentacja
Załącznik do sprawozdania
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych
Uwagi i rekomendacje wynikające z opracowanej prognozy
Uzasadnienie do przyjętej Strategii
Podsumowanie do przyjętej Strategii
Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”