Ułatwić kontakt z pacjentem

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach otrzymał 3,5 mln zł na wsparcie rozwoju cy-frowych usług publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

W uroczystym przekazaniu umowy o dofinansowanie uczestniczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Anita Przytocka, prezes Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

„To niezwykle ważny projekt. Ostatnie miesiące pokazały nam wszystkim, jak ważna jest ko-munikacja elektroniczna i poprawa jakości usług cyfrowych. Dzięki temu pacjenci mają szansę się skuteczniej komunikować z jednostkami służby zdrowia. Wspieramy takie projekty, bo one poprawiają jakość życia mieszkańców i komfort pacjentów” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W ramach projektu utworzony zostanie system mający przyczynić się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia.

„Głównym celem tego przedsięwzięcia jest usprawnienie komunikacji z pacjentem. Ten pro-jekt w sposób kompleksowy poprawia jakość usług publicznych, dostęp do leczenia i może skrócić długość pobytu pacjentów w szpitalu, dlatego bardzo dziękujemy za to wsparcie” – podkreślała Anita Przytocka, prezes Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.

Projekt zakłada uruchomienie elektronicznej platformy służącej do obsługi pacjenta, poprzez udostępnienie nowych sposobów komunikacji zdalnej na linii pacjent – szpital – lekarz z uży-ciem nowoczesnych technologii. Głównym narzędziem e-usług będzie Medyczny Portal Infor-macyjny (MPI), którego elementami będą usługi z zakresu rejestracji, jak i koordynacji procedur medycznych i administracyjnych ( m.in. aplikacja mobilna e-obchód, e-powiadomienia, e-udostępnianie wyników, e-zgłoszenie nowotworu, telekonsultacje lekarz-lekarz i lekarz-pacjent).

Zakres projektu obejmuje też zakup niezbędnego do wdrożenia e-usług sprzętu (min. serwery, macierz dyskowa, stacje robocze z monitorami, tablety, punkty dostępowe Access Point).

Celem projektu jest m.in. wzrost wykorzystania e-usług publicznych w obszarze zdrowia, uła-twienie dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, poprawa obiegu dokumentacji i infor-macji oraz łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych dzięki skróceniu kolejek do lekarza.

Wartość projektu to 4,2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 3,5 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS