Wspólna promocja krwiodawstwa i zdrowego stylu życia

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Województwo Śląskie podpisało dziś list intencyjny ze Śląskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża, którego efektem będzie wspólne zachęcanie do oddawania krwi oraz praktykowania zdrowego stylu życia

W konferencji wzięli udział: Beata Białowąs, członek zarządu województwa, reprezentujący Sejmik, przewodniczący Jan Kawulok oraz szef Komisji Finansów i Budżetu radny Stanisław Baczyński, a także Andrzej Kinasiewicz, prezes Śląskiego Oddziału PCK i Bogdan Ogrocki, dyrektor Oddziału Okręgowego PCK.

- Cieszę się, że w imieniu pana marszałka Jakuba Chełstowskiego podpisujemy dziś ten bardzo ważny dokument. Czas pandemii pokazał, jak istotne jest wspieranie służby zdrowia i wszelkich projektów prozdrowotnych – podkreśliła Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

- Województwo Śląskie jest regionem, którego jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju są działania dotyczące sfery zdrowia. Główne cele polityki zdrowotnej ukierunkowane są na zapewnienie powszechności dostępu do profilaktyki i świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości usług medycznych z zachowaniem równych praw dla wszystkich, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawę warunków życia w regionie – dodał przewodniczący Sejmiku, Jan Kawulok.

- W regionie funkcjonuje szereg jednostek ochrony zdrowia na wysokim poziomie, które mogą pochwalić się specjalistycznym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną. Ich wspieranie należy do fundamentalnych misji województwa – zaakcentował radny Stanisław Baczyński.

- To ważny dla nas dzień. Zyskujemy znaczącego partnera w kontekście pracy, jaką wykonujemy. Działamy na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzimy szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy, prowadzimy działalność charytatywną, realizujemy zadania z pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze, prowadzimy placówki interwencji kryzysowej, pracujemy na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, również na rzecz osób niepełnosprawnych – przypomniał Andrzej Kinasiewicz, prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Podpisany intencyjny stanowi wyraz woli współpracy w zakresie promocji Województwa Śląskiego jako regionu wspierającego wszelkie inicjatywy związane z podnoszeniem poziomu wiedzy z zakresu ochrony zdrowia oraz wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem. W ramach działań podejmowanych przez władze województwa w regionie funkcjonuje Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego, który zajmuje się rozwijaniem i umacnianiem współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Strony deklarują intencję współpracy w celu realizacji działań na rzecz podnoszenia wśród mieszkańców regionu świadomości w zakresie idei honorowego krwiodawstwa, zdrowia i zdrowego stylu życia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS