Wyrównywanie szans niepełnosprawnych

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008 - 2010

Załączniki
Program