Zaakceptowane zmiany w Programie Regionalnym na lata 2014-2020

graf. EU graf. EU
Z uwagi na konieczność podjęcia działań ułatwiających wykorzystanie funduszy europejskich na walkę z COVID – 19 oraz łagodzenie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę Zarząd województwa przystąpił do pilnych zmian RPO WSL 2014-2020

8 kwietnia br. Zarząd województwa  uchwalił zmiany w Programie i przekazał je do Komisji Europejskiej, która  w tym samym dniu wydała decyzję o akceptacji zmian w dokumencie.

W wyniku wyjątkowego trybu pracy z Komisją Europejską, MFiPR oraz Komitetem Monitorującym RPO WSL oraz determinacji władz i pracowników samorządu województwa ten proces został przeprowadzony bardzo sprawnie. Wielkopolskie, Łódzkie i Śląskie to trzy województwa, które jako pierwsze formalnie przeszły ten proces.

Efektem przyjętych zmian w Programie Regionalnym jest przekierowanie 75 mln euro czyli ponad 320 mln zł na działania służące do walki z epidemią i jej skutkami w wymiarze społecznym i gospodarczym.

„Komisja Europejska doceniła naszą pracę. Jesteśmy jednym z trzech regionów w Polsce i jednym z pierwszych w całej Unii Europejskiej, który uzyskał pozytywną decyzję na przeznaczenie 75 mln euro, czyli ponad 330 mln zł na walkę z koronawirusem. To realne środki na walkę ze skutkami epidemii. Od kilku tygodni ciężko pracujemy, współpracując z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z administracją rządową, by zapewnić mieszkańcom regionu bezpieczeństwo w trudnym okresie walki z covid-19, zarówno pod względem zdrowotnym, jak również społecznym i gospodarczym. Środki unijne pozwolą zminimalizować skutki związane z rozprzestrzenianiem się wirusa” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski. 

Zwiększenie środków nastąpiło na osiach:

  • Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna - zwiększenie o 23,7 mln euro
  • Włączenie społeczne – zwiększenie o 14,9 mln euro
  • Konkurencyjność MSP – zwiększenie o 33 mln euro

Te zmiany pozwoliły na dalsze decyzje zarządu województwa o przyjęciu listy 26 szpitali, które w trybie nadzwyczajnym otrzymają wsparcie z EFFR na wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do niesienia pomocy pacjentom dotkniętym epidemią. Szpitale otrzymają dofinansowanie na poziomie ok. 95% kosztów kwalifikowalnych. Łączna kwota dofinansowania to ok. 117,5 mln zł, w tym ponad 12 mln zł to wkład budżetu państwa. Środki unijne z EFS również przekazywane w trybie nadzwyczajnym pozwolą na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych, a także testów i odczynników do badania próbek.  Te zakupy uzyskają 100% wsparcia, a kwota jaka jest przeznaczona na ich sfinansowanie to ok. 88 mln zł. W tym przypadku 11,7 mln zł to wkład z budżetu państwa.

Zakres projektów został uzgodniony zarówno z Komisją Europejską jak i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast metodologia doboru jednostek uwzględniała podmioty, które decyzją Wojewody Śląskiego zostały postawione w stan podwyższonej gotowości, a także realizują kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19 zadania polegające na udzielaniu specjalistycznych świadczeń medycznych. Całość wsparcia dla sektora służby zdrowia, pochodząca zarówno ze środków UE jak i  budżetu państwa na walkę z COVID-19  to ponad 195,4 mln zł.

Obecnie przyjęte zmiany w RPO WSL pozwoliły również na sprawne przekierowane środków dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacji jak i w formie instrumentów zwrotnych.

W najbliższych dniach w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP zarząd województwa zaplanował dodatkowy nabór projektów.  Kwota wsparcia przeznaczona na konkurs to ponad 76 mln zł.  Celem  wsparcia będzie przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności dotkniętych kryzysem przedsiębiorstw z sektora MŚP. W ramach konkursu wspierane  będą także inwestycje prowadzące do zwiększenia konkurencyjności oraz przyczyniające się tworzenia przez przedsiębiorstwa miejsc pracy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków planowany jest na 20 kwietnia 2020 r. O szczegółach naboru będziemy informować już wkrótce.

Udogodnienia jakie wynikają z przyjętych zmian w RPO WSL są elementem śląskiego pakietu dla gospodarki, przygotowanego przez Marszałka Województwa Jakuba Chełstowskiego. Szczegóły pakietu oraz telefony kontaktowa z konsultantami są dostępne na dlagospodarki.slaskie.pl