Wyjaśnienia skrótów stosowanych w tekście:

BAT - Best Available Techniques (Najlepsze Dostępne Techniki)
BATNEEC - Najlepsza dająca się zastosować technologia nie wymagająca nadmiernych kosztów
BOŚ - Bank Ochrony Środowiska
DTŚ - Drogowa Trasa Średnicowa
GFOŚiGW - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GIG - Główny Instytut Górnictwa
GIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIS - System Informacji o Terenie
GOP - Górnośląski Okręg Przemysłowy
GPW - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe
GUS - Główny Urząd Statystyczny
GZWP - Główny Zbiornik Wód Podziemnych
IETU - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
IGO - Instytut Gospodarki Odpadami
IOŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska
IM i GW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IMPiZŚ - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
IPPC - Dyrektywa Unii Europejskiej o zintegrowanej kontroli i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska
ISPA - Fundusz pomocowy Unii Europejskiej (wsparcie dla inwestycji w zakresie ochrony środowiska i zabudowania infrastruktury transportowej)
KZK GOP - Komunalny Związek Komunikacyjny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
MOŚZNiL - Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Ministerstwo Środowiska
NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OBiKŚ - Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska
OChK - Obszary Chronionego Krajobrazu
OOŚ - Ocena Oddziaływania na Środowisko
OUG - Okręgowy Urząd Górniczy
PARG - Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa
PCB - Polichlorowane Bifenyle
PEC - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PFOŚiGW - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PK - Park Krajobrazowy
PKM - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
PKP - Polskie Koleje Państwowe
PM10 - Pył zawieszony o granulacji do 10 um
PMŚ - Program Monitoringu Środowiska
PSP - Państwowa Straż Pożarna
PW i K - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
RDLP - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
ROW - Rybnicki Okręg Węglowy
RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SSE - Specjalna Strefa Ekonomiczna
SUW - Stacja Uzdatniania Wody
SZWP - Sub Zbiornik Wód Podziemnych
ŚWIOŚ - Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ŚWSSE - Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
UE - Unia Europejska
UM - Urząd Marszałkowski
UPWP - Użytkowe Poziomy Wód Podziemnych
UW - Urząd Wojewódzki
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIS - Wojewódzki Inspektor Sanitarny
WODR - Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
WUG - Wyższy Urząd Górniczy
WUS - Wojewódzki Urząd Statystyczny
ZM i UW - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ZPK - Zarząd Parków Krajobrazowych
ZPW - Zakład Produkcji Wody