"Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 "

 
... przyczynia się barbarzyński model turystyki, obejmujący między innymi budowanie infrastruktury turystycznej bez planowania uwzględniającego jej wpływ na środowisko.
Jan Paweł II
Orędzie: Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju. 2002 r.

D. Prognoza rozwoju turystyki w województwie śląskim

1. Scenariusze rozwoju turystyki w województwie śląskim do 2013 roku

Na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkań oraz konsultacji z przedstawicielami branży turystycznej, administracji publicznej i samorządów lokalnych zostały opracowane scenariusze rozwoju turystyki w województwie śląskim do 2013 roku. Scenariusze te wykorzystano do określenia założeń rozwoju markowych produktów turystyki w regionie.

Scenariusz optymistyczny
Scenariusz pesymistyczny
Przebieg rozwoju turystyki w województwie
 • Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej podstawowych produktów markowych regionu.
 • Tworzenie nowych podproduktów.
 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rewitalizację miast, dzielnic, osiedli.
 • Zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych dla celów turystycznych i rekreacyjnych.
 • Tworzenie nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, towarzyszącej).
 • Ustanawianie nowych obszarów prawnie chronionych i udostępnianie ich turystyce.
 • Wprowadzanie nowych technologii i innowacji ułatwiających oraz usprawniających obsługę ruchu turystycznego.
 • Wzrost liczby przedsiębiorstw turystycznych, generujących miejsca pracy.
 • Wspólne działania podmiotów turystycznych w celu podniesienia jakości usług turystycznych.
 • Współpraca branży turystycznej z uczelniami, prowadzącymi studia o profilu turystycznym.
 • Wysokie zainteresowanie funduszami strukturalnymi i innymi formami współfinansowania unijnego projektów branży turystycznej
 • Brak zainteresowania branży turystycznej rozwojem produktów markowych.
 • Konkurencja w branży turystycznej w miejsce współpracy.
 • Tradycyjność gospodarki w regionie, wyrażająca się niedostrzeganiem branży turystycznej.
 • Brak lub ograniczone zainteresowanie branży turystycznej funduszami strukturalnymi UE.
 • Niewystarczające zainteresowanie samorządów terytorialnych funduszami strukturalnymi i przeznaczeniem ich na wzrost atrakcyjności regionu.
 • Ograniczone zainteresowanie branży turystycznej innowacjami stosowanymi w turystyce.
 • Zbyt wolne dostosowanie się przedsiębiorstw turystycznych do wymogów UE (dyrektyw, standardów).
 • Nie nadążanie przemysłu turystycznego województwa za konkurencją zewnętrzną.
 • Niskie zainteresowanie funduszami strukturalnymi i innymi formami współfinansowania unijnego projektów branży turystycznej

Scenariusz optymistyczny
Scenariusz pesymistyczny
Główne cechy turystyki w województwie
 • Sukcesywne wdrażanie nowych technologii szczególnie informatycznych i proekologicznych w przemyśle turystycznym.
 • Wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz systemów zarządzania jakością środowiska.
 • Wielość i zróżnicowanie nowych produktów oraz podproduktów turystycznych.
 • Współdziałanie branży turystycznej z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
 • Kompleksowy regionalny system promocji.
 • Wysoka liczba turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających ponownie region.
 • Wysokie zadowolenie turystów z pobytów.
 • Duża liczba mieszkańców województwa spędzających urlopy w regionie.
 • Brak zainteresowania branży turystycznej innowacyjnością, nowymi technologiami.
 • Oporność we wdrażaniu nowoczesnych systemów w zarządzaniu firmami turystycznymi.
 • Niewielka liczba turystów odwiedzających region.
 • Liczne wyjazdy urlopowe mieszkańców województwa do innych regionów.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice