"Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 "

 
Sukces jest wynikiem właściwej decyzji
Eurypides

E. Cele strategiczne, cele kierunkowe, działania

Wizja turystyki w województwie śląskim

Województwo śląskie to obszar o bogatych, różnorodnych walorach kulturowych i przyrodniczych, dający turystom zarówno krajowym i zagranicznym oraz mieszkańcom regionu możliwości wypoczynku oraz aktywnego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Rozwój turystyki w województwie śląskim odbywa się w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz z uwzględnieniem regionalnych uwarunkowań przyrodniczych i zróżnicowań kulturowych, uznając iż turystka jest istotnym czynnikiem rozwoju województwa śląskiego tworzącym nowe miejsca pracy dla mieszkańców.

Otwartość i gościnność mieszkańców województwa śląskiego, duże zróżnicowanie oraz unikalność oferty i usług turystycznych świadczonych na wysokim poziomie zaspakaja wymagania turystów chętnie powracających by spędzić tutaj wolne chwile.


Rysunek 12. Struktura Strategii.

Odniesienie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim do dokumentów strategicznych

Strategia Rozwoju Turystki W Województwie Śląskim wiąże się z trzema podstawowymi dokumentami o znaczeniu strategicznym. Powiązanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim przedstawiono na rysunku 13.

Cele regionalnej Strategii rozwoju turystyki korespondują bezpośrednio z celami i działaniami zawartymi w krajowym dokumencie pn. Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Ponadto w całości odpowiada ona obszarom określonym w Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski oraz ściśle wiąże się z odpowiednimi celami i wieloma kierunkami działań wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015. Spójność i współzależność tych powiązań ukazano w tablicach 1,2,3.


Rysunek 13. Powiązanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim z innymi dokumentami.

Tablica 1. Odniesienie celów i działań zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006 (Programie Wsparcia Rozwoju Turystyki w latach 2001 - 2006) do celów ujętych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013.

Cele i działania określone w Strategii Rozwoju Turystykiw latach 2001 - 2006
Cele w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 –2013

Cel: Aktywizacja rozwoju markowych produktów turystycznych, w szczególności pięciu:

 • turystyka biznesowa
 • turystyka w miastach i turystyka kulturowa,
 • turystyka na terenach wiejskich,
 • turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna,
 • turystyka przygraniczna i tranzytowa.
1. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa.
1.1. Cel: Wzrost liczby turystów podróżujących w interesach.
1.2. Cel: Wzrost znaczenia turystyki kongresowej i konferencyjnej.
1.3. Cel: Wspieranie turystyki związanej z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach.
1.4. Cel: Promowanie wyjazdów motywacyjnych.
Działanie: Rozszerzenie oferty regionalnej, zwiększenie jej atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprawę dostępności na zagranicznym i krajowym rynku turystycznym, zwiększenie aktywności wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz zwiększenie roli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w kształtowaniu i promocji oferty turystycznej. 2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa
2.1. Cel: Zwiększenie dostępności obiektów archeologicznych dla celów turystycznych.
2.2.Cel: Restauracja, promocja i udostępnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych i obiektów architektury militarnej.
2.3. Cel: Rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej).
2.4. Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej.
2.5. Cel: Tworzenie warunków i wzrost liczby odwiedzin w ramach turystyki sentymentalnej.
2.6. Cel: Poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkowej.
3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich
3.1. Cel: Rozwój agroturystyki
3.2. Cel: Utworzenie warunków do pełniejszego rozwoju ekoturystyki
3.3. Cel: Zachowanie i udostępnianie turystom zabytkowej architektury drewnianej
4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna.
4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.
4.2. Cel: Tworzenie warunków do korzystniejszego rozwoju turystyki tranzytowej.
5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna.
5.1. Cel: Wzrost znaczenia turystyki pieszej.
5.2. Cel: Rozwój i popularyzacja narciarstwa zjazdowego.
5.3. Cel: Utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego.
5.4. Cel: Rozwój i popularyzowanie górskiej turystyki rowerowej.
5.5. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej krajoznawczej.
5.6. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki wodnej.
5.7. Cel: Rozwój i upowszechnianie turystyki konnej.
5.8.Cel: Utworzenie warunków do uprawiania sportów ekstremalnych i innych.
5.9. Cel: Utworzenie produktu markowego - śląska turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna.
Działanie: Zwiększenie nakładów na promocję turystyki, poprawę jej jakości, wsparcie dla tworzenia regionalnych i lokalnych struktur organizacyjnych, realizowanych zadań oraz wspólnych działań promocyjnych na rynkach zagranicznych. Działanie: Wzrost nakładów na inwestycje infrastrukturalne 6. Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych
6.1. Cel: Tworzenie zintegrowanego systemu promocji regionu.
6.2. Cel: Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników branży turystycznej.
6.3. Cel: Wspieranie rozwoju atrakcyjnej bazy noclegowej i gastronomicznej.
6.4. Cel: Rozbudowa technicznej infrastruktury podnoszącej dostępność do miejsc i atrakcji turystycznych regionu.

Tablica 2. Odniesienie obszarów działań zawartych w Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego do celów ujętych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013.

Obszary działań w Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski
Cele w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 -2013

1. Turystyka biznesowa obejmująca kongresy, wystawy (targi), spotkania biznesowe, zbiorowe imprezy oraz podróże motywacyjne. Ten sektor turystyki obejmuje specyficzny segment rynku, jakim są firmy i przedsiębiorstwa.
Cele:

 1. wykorzystanie licznych już przyjazdów do Polski motywowanych biznesem do integrowania ofert typowo turystycznych z pakietami obejmującymi usługi hotelarskie i wszelkie usługi wykorzystywane przez osoby podróżujące w interesach;
 2. tworzenie "koalicji" firm, zapewniających 4 i 5-gwiazdkowe usługi hotelarskie oraz usługi państwowych, komunalnych i prywatnych właścicieli różnych atrakcji turystycznych, w celu szerszego otwarcia głównych miast Polski dla biznesmenów;
 3. tworzenie spółek państwa i firm z branży turystycznej w celu promowania możliwości organizowania konferencji w Polsce;
 4. promocja Polski jako kraju docelowego dla turystyki motywacyjnej (isncentive);
 5. promocja inwestowania w infrastrukturę stwarzającą dogodne, zgodne z międzynarodowymi standardami warunki do organizacji konferencji i wystaw oraz promowanie głównych miast Polski jako miejsc organizowania konferencji i wystaw

1. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa.

1.1. Cel: Wzrost liczby turystów podróżujących w interesach.

1.2. Cel: Wzrost znaczenia turystyki kongresowej i konferencyjnej.

1.3. Cel: Wspieranie turystyki związanej z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach.

1.4. Cel: Promowanie wyjazdów motywacyjnych.

2. Turystyka w miastach i kulturowa obejmująca wycieczki zorganizowane i indywidualne podróże w celu zwiedzania miast, muzeów, obiektów zabytkowych (historycznych i kulturowych) oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych.
Cele:

 1. dotarcie do coraz silniejszego rynku "city breaks" (krótkie podróże do miast) z ofertami krótkich pobytów świątecznych;
 2. promocja przedsięwzięć władz miejskich wspierających "pakietowanie" - przygotowywanie gotowych ofert obejmujących atrakcje kulturalne i historyczne oraz usługi hotelarskie;
 3. promocja państwowych i komunalnych inwestycji pozwalających na polepszenie usług muzealnych w Polsce: prezentowanie i uprzystępnianie zbiorów w sposób bardziej "przyjazny" (visitors - friendly) dla odwiedzających;
 4. promocja podstawowych, "żelaznych" tras po Polsce dla grup i turystów indywidualnych;
 5. współdziałanie z właściwymi organizatorami poszczególnych imprez (i Krajowym Programem Imprez) w celu przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem kalendarzy imprez, aby mogły być one włączone do programów touroperatorów.
2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa

2.1. Cel: Zwiększenie dostępności obiektów archeologicznych dla celów turystycznych.

2.2.Cel: Restauracja, promocja i udostępnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych i obiektów architektury militarnej.

2.3. Cel: Rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej).

2.4. Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej.

2.5. Cel: Tworzenie warunków i wzrost liczby odwiedzin w ramach turystyki sentymentalnej.

2.6. Cel: Poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkowej.

3. Turystyka na terenach wiejskich obejmująca wszelkie formy turystyki na terenach wiejskich, w tym rzemiosło ludowe, pobyty w gospodarstwach rolnych, imprezy folklorystyczne, tradycyjne życie w gospodarstwach rolnych, także ekoturystykę, zwiedzanie parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody.
Cele:

 1. wykorzystanie dużej liczby istniejących już programów agroekonomicznych w celu promowania turystyki w rejonach wiejskich jako alternatywnej działalności gospodarczej;
 2. wykorzystanie bogatej i zróżnicowanej kultury regionów wiejskich dla promowania tras tematycznych lub poszczególnych ośrodków w wiejskich rejonach Polski;
 3. wykorzystywanie różnych trendów turystyki ekologicznej, agroturystyki czy też turystyki związanej z poszukiwaniami "korzeni" w celu promowania inwestycji prywatnych w różne przedsięwzięcia z zakresu turystyki wiejskiej;
 4. promocja zasobów naturalnych na terenach wiejskich w Polsce: fauny, flory i krajobrazów, jako "ofert unikalnych";
 5. współpraca z dyrekcjami polskich parków narodowych przy promocji turystyki jako potencjalnego źródła dochodów na cele ochrony przyrody i krajobrazu;
 6. promowanie inwestycji w przedsięwzięcia z zakresu rozwoju turystyki ekologiczne
3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich

3.1. Cel: Rozwój agroturystyki

3.2. Cel: Utworzenie warunków do pełniejszego rozwoju ekoturystyki

3.3. Cel: Zachowanie i udostępnianie turystom zabytkowej architektury drewnianej

4. Turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna obejmująca szeroki zakres rekreacji przy wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego (góry, jeziora, rzeki, wybrzeże), specjalne imprezy z bogatej polskiej oferty turystyki specjalistycznej (latanie/lotniarstwo, instruktaż sportowy, itp. ); obejmującej także tradycyjne ośrodki wypoczynkowe nad morzem, na pojezierzach i w innych regionach, także w uzdrowiskach i sanatoriach wykorzystujących naturalne warunki lecznicze, oraz uwzględniającej wszystkie rodzaje specjalistycznych zainteresowań, tj. pielgrzymki, "powrót do korzeni" itd.
Cele:

 1. wykorzystanie istniejącej bazy turystyki specjalistycznej oraz fachowej doświadczonej kadry tych ośrodków;
 2. promocja i wdrażanie zasad bezpieczeństwa, szkolenie personelu i zapewnienie jakości odpowiednio do standardów akceptowanych w skali międzynarodowej;
 3. promocja wytypowanych inwestycji w omawianej dziedzinie, tam gdzie istniejący polski produkt jest potencjalnie silny, jednak wymaga podniesienia standardu bazy;
 4. promocja unikalnej polskiej oferty, np. tradycji polskiego jeździectwa;
 5. promocja inwestycji joint - venture, tworzonych z ośrodków sektora prywatnego i publicznego, w wybrane ośrodki wczasowe, które mogą pełnić funkcję "ośrodków wypadowych" do różnych form aktywności ( zgodnie z krajowym programem "Renesansu miejscowości wypoczynkowych").
 6. docieranie do "nisz" na polskich rynkach podstawowych z promocją wyjazdów turystycznych i zakupów produktów związanych z potrzebami danej "niszy" rynkowej;
 7. promocja włączania polskiego różnorodnego dziedzictwa kulturowego do oferty dla odpowiednich segmentów międzynarodowego rynku;
 8. poszukiwanie możliwości promocji polskich ciekawostek i rzadkich atrakcji, z nastawieniem na określone segmenty podstawowych rynków (kolejki wąskotorowe, zamki i dwory, tradycje przemysłu);
 9. promowanie renomowanych uzdrowisk i sanatoriów raczej jako ośrodków wypoczynku niż terapii;
 10. promocja miejsc pamięci związanych z Holokaustem - ze względu na delikatność zagadnienia - odpowiednio prezentowanych żydowskim, polskim, niemieckim i innym odwiedzającym;11. zatroszczenie się o specyficzne potrzeby innych gości, przybywających do Polski z powodów religijnych lub więzi rodzinnych
5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna.

5.1. Cel: Wzrost znaczenia turystyki pieszej.

5.2. Cel: Rozwój i popularyzacja narciarstwa zjazdowego.

5.3. Cel: Utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego.

5.4. Cel: Rozwój i popularyzowanie górskiej turystyki rowerowej.

5.5. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej krajoznawczej.

5.6. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki wodnej.

5.7. Cel: Rozwój i upowszechnianie turystyki konnej

5.8.Cel: Utworzenie warunków do uprawiania sportów ekstremalnych i innych.

5.9. Cel: Utworzenie produktu markowego - śląska turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna

5.Turystyka przygraniczna i tranzytowa obejmująca jednodniową turystykę przygraniczną w celu zrobienia zakupów, wzięcia udziału w imprezach lub krótkiej wizyty; wiąże się ona z wykorzystaniem istniejącej i przyszłej infrastruktury (motele, zajazdy, stacje obsługi samochodów, itp.) usytuowanej wzdłuż głównych tras tranzytowych oraz w obrębie 50-km strefy przygranicznej.
Cele:

 1. dążenie do maksymalnego "przekształcania" odwiedzających jednodniowych przyjeżdżających na zakupy, w turystów stacjonarnych, przez:ˇ polepszenie przydrożnych usług gastronomicznych,ˇ polepszenie przydrożnych baz noclegowych,ˇ polepszenie oznakowania dróg;
 2. współpraca z Programem Budowy Autostrad w celu: maksymalnego uwzględnienia potrzeb turystyki w proponowanych miejscach obsługi podróżnych przez powiązanie koncesjonowanych stacji paliwowych z turystyczną bazą noclegową;
 3. zorganizowanie punktów informacyjnych w małych i średniej wielkości miejscach obsługi podróżnych;
 4. uwzględnienie w planach placówek informacji turystycznej na przejściach granicznych, a także w strategicznych punktach wewnątrz kraju;
 5. promowanie przygranicznych miejscowości turystycznych, nie tylko przy głównych trasach lub w pobliżu przejść granicznych, dla przyciągnięcia gości przekraczających granice w celach nieturystycznych (zwłaszcza w kontekście programu dróg lokalnych w 50 - km pasie przygranicznym);
 6. promowanie umieszczania wielojęzycznych tablic na dworcach kolejowych, lotniskach i przystaniach promowych;
 7. zapewnienie informacji turystycznej w punktach przylotu/przyjazdu oraz w najważniejszych punktach krajowej sieci kolejowej;
 8. poprawa widoczności i jakości oznakowania na międzynarodowych dworcach kolejowych, morskich i lotniczych.
4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna.

4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.

4.2. Cel: Tworzenie warunków do korzystniejszego rozwoju turystyki tranzytowej.

Tablica 3. Odniesienie celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015 do celów ujętych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 -2013.

Cele w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015 Cele w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 -2013
Cel strategiczny: Przeprofilowanie i rozbudowa systemu szkolnictwa średniego i wyższego (C1).Kierunek działań: AC1K7 wspieranie powstawania wyższych szkół zawodowych. 6. Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych i budowa systemu wsparcia.

6.2. Cel: Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników branży turystycznej.
Cel strategiczny: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze (C1).
Kierunki działań:

BC1K1 poprawienie stanu bazy materialnej istniejących instytucji kultury,

BC1K2 dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu,

BC1K3 wsparcie budowy nowych obiektów kultury o wybitnych walorach architektonicznych wzmacniających funkcje metropolitalne Aglomeracji Górnośląskiej i ośrodków regionalnych Bielska-Białej, Częstochowy i Rybnika,

BC1K4 wspieranie rozbudowy nowoczesnej sieci kin,

BC1K5 wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa,
2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa.

2.1. Cel: Zwiększenie dostępności obiektów archeologicznych dla celów turystycznych.

2.2. Cel: Restauracja, promocja i udostępnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych i obiektów architektury militarnej

2.3. Cel: Rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej).

2.4. Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej.
Cel strategiczny: Zróżnicowanie i poprawa oferty oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji (C2).
Kierunki działań:

BC2K1 stworzenie regionalnej sieci ośrodków turystyki i rekreacji,

BC2K2 promocja systemu rekreacji wewnątrz regionu,

BC2K3 renowacja i utworzenie systemu szlaków pieszych,

BC2K4 poprawa standardu istniejącej bazy instytucjonalnej sportowej i rekreacyjnej,

BC2K5 stworzenie zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania czasu wolnego,

BC2K6 turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych,

BC2K7 wspieranie budowy rekreacyjnych tras rowerowych i konnych,

BC2K8 zwiększenie ilości obiektów sportowych i ośrodków rekreacji.
5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna.

5.1. Cel: Wzrost znaczenia turystyki pieszej.

5.2. Cel: Rozwój i popularyzacja narciarstwa zjazdowego.

5.3. Cel: Utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego.

5.4. Cel: Rozwój i popularyzowanie górskiej turystyki rowerowej.

5.5. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej krajoznawczej.

5.6. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki wodnej.

5.7. Cel: Rozwój i upowszechnianie turystyki konnej.

5.8. Cel: Utworzenie warunków do uprawiania sportów ekstremalnych i innych.
Cel strategiczny: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu (C5).
Kierunek działań:
BC5K5 podwyższenie standardu ośrodków medycznych oraz lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego.

Cel strategiczny: Poprawa warunków mieszkaniowych (C6).
Kierunki działań:
BC6K1 rozwój programów działań zmierzających do odnowy i rewitalizacji centrów miast,BC6K2 rozwój dzielnic zdegradowanych urbanistycznie, w ramach działań o charakterze globalnym, działań mających na celu renowację mieszkalnictwa jak również budowę nowych mieszkań.


Cel strategiczny: Podejmowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej (C1)
Kierunki działań:
CC1K3 wzmocnienie współpracy transgranicznej,
CC1K6 współpraca z ośrodkami polonijnymi na świecie.
5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna

5.9. Cel: Utworzenie produktu markowego - śląska turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna


2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa

2.2. Cel: Restauracja, promocja i udostępnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych
Cel strategiczny: Podejmowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej (C1)
Kierunki działań:
CC1K3 wzmocnienie współpracy transgranicznej,
CC1K6 współpraca z ośrodkami polonijnymi na świecie.
2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa.

2.6. Cel: Tworzenie warunków i wzrost liczby odwiedzin w ramach turystyki sentymentalnej.

4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna.

4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.
Cel strategiczny: Podejmowanie i wspieranie współpracy międzyregionalnej z województwami leżącymi w pasie Polski południowej
Kierunek działań:
CC2K2 inicjowanie i wzmacnianie współpracy dla podniesienia pozycji konkurencyjnej województw pasa Polski południowej względem regionów państw Unii Europejskiej.
4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna

4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.

4.2. Cel: Tworzenie warunków do korzystniejszego rozwoju turystyki tranzytowej.
Cel strategiczny: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu (C1).
Kierunki działań:
DC1K1 poprawa stanu istniejących dróg ekspresowych, kolejowych i szlaków wodnych,
DC1K2 wspieranie powstania linii szybkich kolei międzynarodowych,
DC1K3 wspieranie działań prowadzących do wybudowania sieci autostrad i dróg ekspresowych,
DC1K4 rozbudowa infrastruktury lotniczej w regionie.
4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna.

4.1. Cel: Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej.

4.2. Cel: Tworzenie warunków do korzystniejszego rozwoju turystyki tranzytowej.

6. Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych

6.4. Cel: Rozbudowa technicznej infrastruktury podnoszącej dostępność do miejsc i atrakcji turystycznych regionu.
Cel strategiczny: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu (C5).
Kierunki działań:
EC5K1 rozbudowa zaplecza noclegowo-gastronomicznego dla turystyki pielgrzymkowej,
EC5K2 rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturalnych,
EC5K3 wypracowanie specjalności turystycznej i produktów markowych w turystyce,
EC5K4 promocja produktów turystycznych w kraju i za granicą,
EC5K5 tworzenie centrów sportowo-rekreacyjnych z bazą hotelarską,
EC5K6 waloryzacja turystyczna regionu jako podstawa zbudowania nowoczesnej oferty turystycznej,
EC5K7 wspieranie rozwoju agroturystyki.
2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa.

2.7. Cel: Poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkowej.

3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich.

3.1. Cel: Rozwój agroturystyki.

3.2. Cel: Utworzenie warunków do pełniejszego rozwoju ekoturystyki.

3.3. Cel: Zachowanie i udostępnianie turystom zabytkowej architektury drewnianej.

6. Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych i budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych.

6.1. Cel: Tworzenie zintegrowanego systemu promocji regionu.

6.2. Cel: Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników branży turystycznej.

6.3. Cel: Wspieranie rozwoju atrakcyjnej bazy noclegowej i gastronomicznej.

6.4. Cel: Rozbudowa technicznej infrastruktury podnoszącej dostępność miejsc i atrakcji turystycznych regionu.
Cel strategiczny: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórniczych (C4)
Kierunki działań:
FC4K1 uporządkowanie zabudowy miast i dzielnic przemysłowych,
FC4K1 rekultywacja terenów zdegradowanych.
2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa.

2.2.Cel: Restauracja, promocja i udostępnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych i obiektów architektury militarnej.

2.4. Cel: Rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej).
Cel strategiczny: Przebudowa starych dzielnic zdegradowanych lub przeludnionych (C6).
Kierunki działań:
FC6K1 rewaloryzacja zabytkowej zabudowy,
FC6K3 rewitalizacja starych osiedli miejskich.
2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa.

2.2.Cel: Restauracja, promocja i udostępnienie turystom zabytkowych układów urbanistycznych i obiektów architektury militarnej .
Cel strategiczny: Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych (C7).
Kierunki działań:
FC7K1 zachowanie bioróżnorodności,
FC7K4 opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów chronionych,
FC7K5 opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych.
2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa.

2.1. Cel: Zwiększenie dostępności obiektów archeologicznych dla celów turystycznych.

3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich.

3.1. Cel: Rozwój agroturystyki.

3.2. Cel: Utworzenie warunków do pełniejszego rozwoju ekoturystyki.

3.3. Cel: Zachowanie i udostępnianie turystom zabytkowej architektury drewnianej.

Opierając się na określonej wizji rozwoju turystyki w województwie śląskim oraz w oparciu o analizę walorów i możliwości turystycznych regionu, stanu zagospodarowania turystycznego oraz ocenę uwarunkowań związanych z pojawiającymi się w otoczeniu szansami rozwoju można sformułować następujące cele strategiczne, cele kierunkowe oraz działania.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice