"Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 "

1. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa

Szeroko rozumiana turystyka to nie tylko wypoczynek i rekreacja poza miejscem zamieszkania, ale także wszelkie przemieszczanie się osób poza miejsce stałego zamieszkania, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Takie podejście do zjawiska pozwala zauważyć, że podróże w interesach, spotkania handlowe to także turystyka - turystyka biznesowa.

Turystyka biznesowa może w istotny sposób wpływać na rozwój gospodarczy regionu. Aktywizuje bowiem różne środowiska, a także angażuje znaczne zasoby ludzkie do obsługi przyjezdnych gości. Posiadane zasoby bazy noclegowej, obiektów wystawowych, konferencyjnych, a także doświadczony w obsłudze turysty biznesowego personel stanowią najistotniejsze mocne strony produktu. Większe zaangażowanie władz samorządowych na rzecz rozwoju przyjazdowej turystyki biznesowej może przyczynić się do jej dużego sukcesu, przekładając się na wzrost zatrudnienia i poziomu życia mieszkańców województwa śląskiego.

Turystyka biznesowa rozwija się głównie wokół centrów gospodarczo-społecznych regionu oraz na obszarach atrakcyjnych i predestynowanych do pełnienia funkcji usługowej dla sfery biznesu ze względu na rozwiniętą bazę gastronomiczno-noclegową oraz możliwości szybkiego dotarcia (dobre skomunikowanie). Województwo śląskie, ze względu na swoje położenie oraz znaczenie gospodarcze, stanowi ważny punkt na mapie polskich centrów kongresowych.

Z tego też względu Katowice położone w centralnej części województwa oraz miasta, takie jak np.: Gliwice, Tychy, Zabrze, Chorzów, Rybnik, są dobrymi miejscami do organizacji dużych imprez konferencyjnych i szkoleniowych. Ponadto, popularne beskidzkie miejscowości, takie jak np.: Szczyrk, Wisła czy Ustroń również posiadają możliwości organizacji wszelkich spotkań biznesowych.

1.1. Cel: Wzrost liczby turystów podróżujących w interesach

Potrzeba bezpośredniej obecności na terenie województwa śląskiego, w celu zrealizowania określonych spraw zawodowych stanowi główną przyczynę podróży do miejsca destynacji.

Z punktu widzenia rozwoju i wzmocnienia funkcji metropolitalnych Aglomeracji Górnośląskiej oraz ośrodków regionalnych w Bielsku- Białej, Częstochowie i Rybniku rozwój tego produktu jest niezwykle istotny.

Obszary występowania i predestynowane:
Rozwój turystyki biznesowej związanej z załatwianiem spraw zawodowych odbywa się głównie w większych miastach i ośrodkach przemysłowych, handlowych. Pożądane zatem jest, by produkt ten rozwijał się na całym obszarze województwa śląskiego, w szczególności w miastach Aglomeracji Górnośląskiej tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz ośrodkach regionalnych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku.

Segmentacja rynku
Typ turystyki
Rodzaj aktywności
Rodzaj turysty
Motywacje
Czas pobytu
Turystyka w interesach (biznesowa)
 • Uczestnictwo i zwiedzanie targów, zawieranie umów.
 • Prowadzenie negocjacji w interesach.
 • Zwiedzanie zakładów pracy.
 • Kontrole przedsiębiorstw.
 • Uczestnictwo i zwiedzanie wystaw związanych z profilem prowadzonego interesu.
 • Transport urządzeń i materiałów.
 • Właściciele firm.
 • Prezesi firm.
 • Menadżerowie firm.
 • Pracownicy urzędów.
 • Kierownicy i dostawcy.
 • Turyści w wieku 30-65 lat, o wysokich dochodach.
 • Turyści indywidualni lub w niewielkich grupach (2-5 osób).
 • Turyści krajowi i zagraniczni (głównie z Niemiec, Francji, Holandii, Ukrainy, Czech i Słowacji).
 • Zawarcie umów związanych z prowadzonym interesem.
 • Podniesienie kwalifikacji.
 • Kontakt z ludźmi.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Poznanie nowych technik, technologii.
 • Cały rok.
 • W określonym czasie uzależnionym od organizowanej imprezy.
 • Kilka dni.
 • Prognozy i trendy w turystyce:

  • Rosnące znaczenie zaplecza hotelowego o wysokim standardzie świadczonych usług, dogodnych połączeń komunikacyjnych, aktywnej i przyjaznej obsługi informującej o możliwościach spędzenia wolnego czasu.

  Dla osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:

  • Rozbudowa infrastruktury sprzyjającej spędzaniu wolnego czasu, w tym kapitałowe i organizacyjne wsparcie inwestycji.
  • Zwiększenie dostępności centrów miast poprzez rozwój systemów komunikacji oraz zwiększenie oferty komunikacji publicznej, w tym uruchomienie regularnych linii komunikacyjnych, łączących najbardziej znaczące obiekty hotelowe z największymi atrakcjami turystycznymi regionu i okolicy.
  • Powołanie oraz zwiększenie aktywności biur obsługi inwestora w poszczególnych obszarach, w celu intensywnego poszukiwania nowych inwestorów i zachowania dobrych relacji z dotychczasowymi.
  • Inwestycje samorządów w infrastrukturę informacyjną (np. poprzez tworzenie punktów informacji turystycznej w najbardziej uczęszczanych przez przyjezdnych miejscach - hotelach, centrach miast).
  • Rozbudowa sieci noclegowej i gastronomicznej o wysokim standardzie, świadczących usługi w centrach miast.


  1.2. Cel: Wzrost znaczenia turystyki kongresowej i konferencyjnej

  Z punktu widzenia aktywizacji gospodarczej regionu i podniesienia jego atrakcyjności w oczach potencjalnych inwestorów istotne staje się także wsparcie produktu turystyki kongresowej, który obecnie jest niedostatecznie rozwinięty. Największe obiekty kongresowe nie spełniają wymogów organizowania spotkań, w tym w szczególności widoczny jest brak dużych parkingów, kompleksowej obsługi turysty w jednym miejscu, odpowiedniego zaplecza technicznego oraz brak centrum informacji o możliwości zorganizowania dużego spotkania - tzw. Convention Bureau.

  Obszary występowania i predestynowane:
  Międzynarodowe kongresy i konferencje organizowane są głównie w obiektach dużych, w aglomeracjach miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców, obiektach uniwersyteckich i akademickich, jak również w renomowanych i znanych ośrodkach wypoczynkowych z zapleczem techniczno-sanitarnym. Sympozja, seminaria i szkolenia organizowane są przede wszystkim wiosną i jesienią w obiektach hotelowo-konferencyjnych, które usytuowane są w miejscach atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie. Ze względu na występowanie odpowiedniej infrastruktury oraz urządzeń należy uznać, iż turystyka kongresowa i konferencyjna może się odbywać i rozwijać w całym województwie śląskim, w szczególności w miastach Aglomeracji Górnośląskiej oraz innych dużych miastach oraz w miejscowościach obszaru południowego.

  Segmentacja rynku
  Typ turystyki
  Rodzaj aktywności
  Rodzaj turysty
  Motywacje
  Czas pobytu
  Turystyka kongresowa i konferencyjna Aktywności podstawowe:
 • Wykłady.
 • Prezentacje.
 • Szkolenia.
 • Festiwale.
  Aktywności dodatkowe:
 • Koktajle.
 • Wycieczki krajoznawcze.
 • Bankiety.
 • Spotkania pokonferencyjne.
  W zależności od zakwaterowania usługi świadczone przez np.: hotel (basen, siłownia, restauracja, salony odnowy biologicznej).
 • Biznesmeni krajowi i zagraniczni.
 • Nauczyciele akademiccy krajowi i zagraniczni.
 • Pracownicy firm, urzędów itp.
 • Podniesienie kwalifikacji.
 • Kontakt z ludźmi
 • Wymiana doświadczeń.
 • Edukacja.
 • Poznanie nowych technik, technologii.
 • Cały rok w zależności od profilu konferencji.
 • Kilka dni: od 1,5 do 5 dni (od poniedziałku do piątku).
 • Prognozy i trendy w turystyce:

  • Wzrost liczby małych i średnich firm z województwa śląskiego, zainteresowanych organizacją lub uczestnictwem w seminariach, szkoleniach, sympozjach, co generuje tym samym coraz większy popyt wewnętrzny.
  • Organizacja dużych kongresów rozwinie się głównie w znaczących miastach akademickich, jak również miastach z zapleczem hotelowym o wysokim poziomie usług i dogodnych połączeniach komunikacyjnych.
  • Rozwój i intensyfikacja spotkań o znaczeniu regionalnym i przygranicznym (szczególnie na obrzeżach województwa śląskiego, w jego południowej części).

  Dla osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest podjecie następujących działań:

  • Powołanie wojewódzkiego (regionalnego) Convention Bureau do koordynacji działań w zakresie informowania o możliwościach organizacyjnych i promowania województwa śląskiego jako miejsca organizowania kongresów i konferencji
  • Promocja i rozwój wyspecjalizowanych ośrodków konferencyjnych o charakterze ponadregionalnym, w tym opracowanie materiałów promujących obiekty konferencyjne (szczególnie największe miejsca do organizacji spotkań) i profesjonalnych organizatorów konferencji oraz rozpropagowanie ich wśród kadry naukowej ośrodków akademickich regionu i wpływowych osób w polityce czy gospodarce Polski, tak aby te osoby mogły pełnić rolę "ambasadorów" województwa śląskiego w kraju i na świecie.
  • Rozwój centrów biznesowych tworzonych w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie.
  • Modernizacja obiektów uzdrowiskowych, obiektów o walorach historycznych oraz innych obiektów służących do organizacji konferencji i imprez konferencyjnych.
  • Kapitałowe (m.in. z funduszy pomocowych UE czy w postaci ulg dla inwestorów) i organizacyjne wsparcie inwestycji w obiekty służące organizowaniu spotkań (modernizacja już istniejących hal, auli i inwestycje w nowe obiekty).


  1.3. Cel: Wspieranie turystyki związanej z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach

  Duża aktywność gospodarcza regionu odzwierciedla się m.in. w ilości imprez wystawienniczych, które mogą zakończyć się podpisywaniem umów o wzajemnej współpracy między kontrahentami. Sprzyja temu organizowanie np. targów gospodarczych czy giełd. Odbywają się one na terenie województwa śląskiego zazwyczaj cyklicznie (co najmniej raz do roku). W większości są to imprezy o znaczeniu regionalnym i krajowym, chociaż znaczna część spotkań odbywa się z udziałem gości z zagranicy, głównie z krajów sąsiednich: Czech i Słowacji.

  Turystyka związana z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach to produkt rozwinięty na obszarze województwa śląskiego. Największe obiekty targowe i wystawowe są dobrze przygotowywane do organizowanych imprez. Brakuje natomiast nowoczesnych, mniejszych obiektów, dostosowanych do organizacji cyklicznych imprez wystawowych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. W tym celu najczęściej wykorzystuje się istniejące obiekty widowiskowo-sportowe, które nie zawsze spełniają w pełni oczekiwania organizatorów i uczestników imprez wystawowych.

  Obszary występowania i predestynowane:
  Do głównych obszarów predestynowanych do rozwoju tego produktu ze względu na renomę, doświadczenie w organizacji tego typu imprez oraz potencjał, zaliczyć należy miasta Aglomeracji Górnośląskiej w szczególności: Katowice, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Tychy oraz Rybnik, Częstochowę i Bielsko-Białą.

  Segmentacja rynku
  Typ turystyki
  Rodzaj aktywności
  Rodzaj turysty
  Motywacje
  Czas pobytu
  Turystyka związana z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach
 • Uczestnictwo i zwiedzanie targów, zawieranie umów.
 • Prowadzenie negocjacji w interesach.
 • Zwiedzanie zakładów pracy.
 • Uczestnictwo i zwiedzanie wystaw związanych z profilem prowadzonego interesu.
 • Transport urządzeń i materiałów.
 • Właściciele firm.
 • Prezesi firm.
 • Menadżerowie firm.
 • Pracownicy urzędów itp.
 • Kierownicy i dostawcy.
 • Turyści w wieku 30-65 lat, o wysokich dochodach.
 • Turyści indywidualni lub w niewielkich grupach (2-5 osób).
 • Turyści krajowi i zagraniczni (głównie z Niemiec, Francji, Holandii, Ukrainy, Czech i Słowacji).
 • Zawarcie umów związanych z prowadzonym interesem.
 • Podniesienie kwalifikacji.
 • Kontakt z ludźmi.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Poznanie nowych technik, technologii.
 • Cały rok.
 • W określonym czasie uzależnionym od organizowanej imprezy.
 • Kilka dni.
 • Prognozy i trendy w turystyce:

  • Utrzymanie pozycji lidera w regionie przez Katowice, w roli gospodarza imprez, targów i wystaw o znaczeniu międzynarodowym.
  • Duże szanse na rozwój i intensyfikację targów, giełd, wystaw o znaczeniu regionalnym i przygranicznym w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

  Dla osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:

  • Rozbudowa i dokonywanie remontów istniejących obiektów wystawienniczych.
  • Wsparcie promocyjne poza regionem województwa śląskiego, imprez targowych szczególnie cyklicznych.
  • Promocja i wspieranie organizacji imprez targowych i biznesowych o już uznanej pozycji oraz mających szansę zaistnieć w kalendarzu stałych imprez targowych.

  1.4. Cel: Promowanie wyjazdów motywacyjnych

  Podróże motywacyjne (incentive travel) to turystyka traktowana jako premia otrzymana od przedsiębiorstwa za osiągnięte wyniki, jako dodatkowy bodziec do dalszej skutecznej realizacji założonych celów. Jako produkt, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dużych i średnich firm działających na rynkach wysoce konkurencyjnych. Jest to atrakcyjna forma wykorzystania bazy noclegowej poza sezonem. Wyjazdy motywacyjne (realizowane w regionie) w większości organizowane są przez klientów krajowych spoza województwa śląskiego.

  Obszary występowania i predestynowane:
  Za obszary o dużym potencjale rozwojowym tego produktu turystycznego ze względu na zróżnicowanie oferty oraz istniejącą już bazę wypoczynkowo-rekreacyjną należy uznać południowy obszar województwa śląskiego w szczególności powiat cieszyński, żywiecki i bielski.

  Segmentacja rynku
  Typ turystyki
  Rodzaj aktywności
  Rodzaj turysty
  Motywacje
  Czas pobytu
  Turystyka motywacyjna (organizowana przez pracodawców dla pracowników i ich rodzin)
 • Wycieczki w rejony górskie.
 • Wypoczynek aktywny.
 • Wycieczki kulturowo-krajoznawcze.
 • Odnowa biologiczna.
 • Osoby pracujące wraz z rodzinami.
 • Osoby pracujące wraz z rodzinami.
 • Zdrowie.
 • Wypoczynek.
 • Kontakt z naturą.
 • Odpoczynek, relaks.
 • Regeneracja sił psychofizycznych.
 • Kontakt z ludźmi, kulturą, poznanie historii regionu.
 • Integracja pracowników
 • Sezonowość dostosowana do warunków pracy (głównie kwiecień maj, wrzesień październik, styczeń).
 • Wycieczki 1-3 dniowe, grupowe
 • Prognozy i trendy w turystyce:

  • Wzrost potencjału rozwojowego, przy intensyfikacji współpracy właścicieli obiektów noclegowych z touroperatorami krajowymi i zagranicznymi specjalizującymi się w organizowaniu imprez motywacyjnych.
  • Poszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu.

  Dla osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest podjęcie następujących działań:

  • Podnoszenie standardu obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych, w tym poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej bazy.
  • Stałe inwestycje i większe zaangażowanie władz samorządowych w tworzenie dogodnej infrastruktury komunikacyjnej (parkingi, drogi dojazdowe, oznakowanie miejsc, w których może być realizowana turystyka motywacyjna).
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice