"Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 "

 
Nie staraj się rozumieć wszystkiego, bo wszystko stanie się niezrozumiałe
Demokryt

F. System wdrażania Strategii

1. Struktura zarządzania

Instytucją koordynującą wdrażanie Strategii Turystyki jest Urząd Marszałkowski województwa. Nadzór nad realizacją Strategii powinien pełnić Zarząd Województwa, upoważniając do tego Wydział właściwy do spraw turystyki.

Organem realizacyjnym będzie Śląska Organizacja Turystyczna, współdziałająca z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi. Funkcję doradczo-konsultacyjną dla Śląskiej Organizacji Turystycznej będzie pełnić Forum Turystyki powoływane przez Zarząd Województwa.

Realizacja Strategii Rozwoju Turystyki będzie uzależniona w głównej mierze od aktywności zarówno samorządów jaki i podmiotów działających w branży turystycznej przejawiającej się m.in. w realizacji własnych projektów, w tym współfinansowanych ze środków publicznych np. funduszy strukturalnych.

Schemat organizacyjno-funkcjonalny związany z wdrażaniem Strategii przedstawiono na rysunku 35.

Rysunek 34 System wdrażania Strategii w województwie śląskim - schemat funkcjonalno-organizacyjny.
Jednostka koordynująca - wydział właściwy do spraw turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Wydział właściwy do spraw turystyki Urzędu Marszałkowskiego będzie pełnił funkcję Jednostki Koordynującej wdrażanie Strategii Turystyki. Do zadań Jednostki Koordynującej w tym zakresie będzie należeć:

ˇ sprawowanie nadzoru nad właściwym realizowaniem zadań wynikających ze Strategii w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego,

 • analiza przebiegu wdrażania zadań i ocena stopnia ich zrealizowania w poszczególnych okresach,
 • przedkładanie Zarządowi Województwa oraz Sejmikowi informacji o stopniu realizacji rozpoczętych i ukończonych zadań,
 • współpraca z różnymi podmiotami z branży turystycznej w pracach związanych z wdrażaniem Strategii, aktualizacja dokumentu Strategii Turystyki, inicjowanie wprowadzania zmian i uzupełnień, współpraca z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz z organizacjami rządowymi i ogólnopolskimi związanymi z turystyką (Polską Agencją Rozwoju Turystyki, Instytutem Turystyki itp.),
 • upowszechnianie informacji w regionie o istniejących i nowych możliwościach w zakresie pozyskiwania środków na rozwój turystyki i jej otoczenia,
 • inicjowanie i wskazywanie możliwości podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych w turystyce,
 • koordynacja opracowania programów operacyjnych do Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013
 • inicjowanie działań - we współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną - na rzecz innowacyjności produktów turystycznych oraz wdrażania "dobrych praktyk".

Forum Turystyki

Forum Turystyki, powoływane przez Zarząd Województwa, będzie pełnić funkcję organu doradczo-konsultacyjnego dla Śląskiej Organizacji Turystycznej w wykonywaniu jej zadań.

Forum Turystyki stanowić będą przedstawiciele:

 • organizacji pozarządowych,
 • powiatów i gmin,
 • uczelni wyższych,
 • instytucji regionalnych związanych z turystyką (PTTK i in.),
 • instytucji reprezentujących dziedziny wspierające turystykę (kultura, sport, rekreacja, gastronomia, transport itd.),
 • organizacji społecznych i politycznych,
 • podmiotów związanych z branżą turystyczną,
 • europarlamentarzyści, parlamentarzyści, radni.

Do zadań Forum Turystyki należałoby między innymi:

 • opiniowanie programów operacyjnych,
 • prezentowanie aktualnych trendów w turystyce,
 • upowszechnianie "dobrych praktyk" w zakresie turystyki i możliwości ich zastosowania w celu podniesienia konkurencyjności regionu,
 • inicjowanie priorytetów i celów wynikających ze Strategii do opracowywanych programów wykonawczych.

Śląska Organizacja Turystyczna

Śląska Organizacja Turystyczna będzie pełnić funkcję organu wdrażającego Strategię Turystyki.

Członkami Śląskiej Organizacji Turystycznej są:

 • jednostki samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego,
 • podmioty działające w lokalnej branży turystycznej,
 • inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki.

Do zadań Śląskiej Organizacji Turystycznej należałoby:

 1. wspieranie rozwoju określonego produktu markowego;
 2. opracowanie i wdrażanie nowych podproduktów, w celu wspierania rozwoju produktów markowych;
 3. opracowanie programów operacyjnych dla Strategii Turystyki we współpracy z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi;
 4. promowanie i wdrażanie zadań wynikających z programów operacyjnych opracowanych dla poszczególnych produktów markowych;
 5. utworzenie i aktualizacja bazy danych statystycznych dotyczących turystyki w regionie;
 6. przygotowywanie dla Jednostki Koordynującej okresowych informacji z zakresu monitoringu, benchmarkingu, produktów markowych;
 7. stworzenie profesjonalnego portalu internetowego w celu upowszechniania informacji związanych z turystyką;
 8. konsultowanie wypracowanych dokumentów programowych w zakresie rozwoju turystki w regionie z Forum Turystyki, organizowanie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim spotkań Forum Turystyki.

Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT).

Członkami LOT mogą być:

 • jednostki samorządu lokalnego (powiaty, gminy),
 • podmioty działające w lokalnej branży turystycznej (np. oddziały: PTTK, PTSM, PZMot. PZŻ i inne),
 • inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki (regionalne stowarzyszenia twórców ludowych, regionalne ośrodki kultury, stowarzyszenia gastronomiczne itd.).

Zadania Lokalnych Organizacji Turystycznych

 1. wspieranie rozwoju charakterystycznego dla obszaru działania produktu markowego;
 2. opracowanie i wdrażanie nowych podproduktów, w celu wspierania rozwoju produktów markowych;
 3. opracowanie programów operacyjnych dla lokalnych strategii we współpracy z podmiotami branży turystycznej;
 4. promowanie i wdrażanie zadań wynikających z programów operacyjnych opracowanych dla poszczególnych produktów markowych;
 5. utworzenie i aktualizacja bazy danych statystycznych dotyczących turystyki na obszarze działania;
 6. współpraca ze Śląską Organizacją Turystyczną;
 7. stworzenie profesjonalnego portalu internetowego w celu upowszechniania informacji związanych z turystyką.

Śląski Urząd Wojewódzki

Kompetencje Wojewody wynikające z ustawy o usługach turystycznych:

 1. Wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń o wpisie do rejestru.
 2. Wydawanie jednostkom organizacyjnym upoważnień na przeprowadzanie szkoleń pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 3. Powoływanie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 4. Powoływanie komisji egzaminacyjnych języków obcych.
 5. Nadawanie, odmowa wydania, zawieszanie i przywracanie oraz cofanie uprawnień pilotom i przewodnikom.
 6. Upoważnianie osób do kontroli pilotów i przewodników.
 7. Dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów.
 8. Nadawanie kategorii obiektom hotelarskim.
 9. Prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich.
 10. Dokonywanie kontroli obiektów hotelarskich.
 11. Dokonywanie zmian rodzaju lub kategorii obiektu .
 12. Uchylanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu określonego rodzaju.
 13. Nakazywanie wstrzymania świadczonych usług.

Opracowanie harmonogramu realizacji

Zgodnie ze wskazaną procedurą oraz kompetencjami poszczególnych podmiotów uczestniczących we wdrażaniu Strategii wskazane jest opracowanie dwóch programów operacyjnych:

 • Programu Operacyjnego Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2005 - 2006.
 • Programu Operacyjnego Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2007 - 2013.

2. Potencjalne źródła finansowania

Działania wynikające z programów operacyjnych mogą być finansowane z różnych źródeł. Źródła te można podzielić na fundusze krajowe i unijne.

Fundusze krajowe

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Zadaniem NFOŚiGW jest wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych. Środki dzielone są w ramach następujących dziedzin:

 • ochrona powietrza;
 • ochrona powierzchni ziemi;
 • ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo;
 • geologia i górnictwo;
 • edukacja ekologiczna;
 • państwowy monitoring środowiska;
 • programy międzydziedzinowe;
 • nadzwyczajne zagrożenia środowiska;
 • ekspertyzy i prace badawcze.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

W każdym roku budżetowym MENiS dysponuje określoną pulą środków, które może rozdzielić i przeznaczyć na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zadania określa (na każdy rok) MENiS.

Programy i fundusze Unii Europejskiej

Potrzeba prowadzenia wspólnotowej polityki spójności gospodarczej i społecznej (nazywanej także polityką strukturalną) została określona w artykule 158 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W artykule 159 Traktatu określono instrumenty finansowe, za pomocą których polityka ta będzie realizowana. Zgodnie z zapisami traktatowymi, polityka spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego pomiędzy regionami i krajami. Obejmuje ona politykę regionalną (politykę rozwoju regionalnego) oraz politykę spójności.

Polityka regionalna może być prowadzona zarówno przez władze centralne (tzw. polityka interregionalna), jak i władze regionalne (tzw. polityka intraregionalna). W obu przypadkach podstawowymi jednostkami przestrzennymi są regiony. Celem polityki regionalnej jest optymalne wykorzystanie zasobów regionów do trwałego wzrostu gospodarczego oraz podniesienie ich konkurencyjności.

Polityka spójności prowadzona przez Unię Europejską ma na celu zmniejszenie różnic w rozwoju poszczególnych krajów. Jednostką terytorialną w polityce spójności jest obszar kraju wymagający wsparcia.
Ogółem nakłady na politykę strukturalną Unii Europejskiej można podzielić na pięć grup:

 1. Fundusze strukturalne.
 2. Inicjatywy wspólnotowe i działania innowacyjne (finansowane z funduszy strukturalnych).
 3. Fundusz Spójności.
 4. Środki dla krajów kandydujących udostępnione im po akcesji.
 5. Środki przedakcesyjne.

Realizacja celów spójności gospodarczej i społecznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej prowadzona jest za pomocą funduszy strukturalnych - w odniesieniu do polityki regionalnej, natomiast polityka spójności finansowana jest z Funduszu Spójności.

Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR (European Regional Development Fund),
 2. Europejski Fundusz Społeczny - EFS (European Social Fund),
 3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - sekcja orientacji - EFOiGR (European Agricul-ture and Guidance Fund),
 4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa - FIWR (Financial Instrument for Fisheries Gu-idance),
 5. Inicjatywy wspólnotowe (Community initiatives):
  • INTERREG - wspiera projekty współpracy transgranicznej i międzynarodowej,
  • URBAN - dotyczy niwelowania zjawisk kryzysowych występujących na obszarach miejskich związanych z wysokim bezrobociem oraz patologiami społecznymi,
  • LEADER - dotyczy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie lokalnych działań pilotażowych,
  • EQUAL - ukierunkowany jest na udzielenie pomocy grupom społecznym dotkniętym bezrobociem, szczególnie kobietom i młodzieży,
 6. Działania innowacyjne (Innovative actions) i pomoc techniczna - celem działań innowacyjnych jest wspieranie nowatorskich i pilotażowych przedsięwzięć o charakterze ponadkrajowym; pomoc techniczna przeznaczona jest na działania służące właściwemu wdrażaniu funduszy strukturalnych.

Polska jest beneficjentem programów pomocowych Unii Europejskiej od 1990 roku. Pierwszym z wykorzystanych programów pomocowych UE był program PHARE, a od 2000 roku umożliwiono krajom kandydującym korzystanie z trzech funduszy przedakcesyjnych, tj. zreformowanego programu PHARE oraz dwóch nowych: SAPARD i ISPA (środki z tych programów są dostępne w krajach do momentu akcesji). Inicjatywy Unii Europejskiej LEADER i URBAN swoim zasięgiem nie obejmują Polski.

Fundusze strukturalne mogą być wykorzystywane głównie w sześciu programach operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju w Polsce:

 1. SPO - wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw;
 2. SPO - rozwój zasobów ludzkich;
 3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego;
 4. SPO - transport;
 5. SPO - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich;
 6. SPO - rybołówstwo i przetwórstwo ryb.

Wszystkie działania z zakresu turystyki w kontekście realizacji Narodowego Planu Rozwoju mają na celu zwiększenie udziału tego sektora w tworzeniu dochodu narodowego i zatrudnieniu, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

W następnym okresie programowania tzn. w latach 2007-2013 fundusze strukturalne będą stanowić również źródło finansowania, podobnie jak środki krajowe zapisane w poszczególnych programach operacyjnych będących częścią Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

3. Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim

Punkty przełomowe

Rozwój turystyki w województwie śląskim jest procesem dynamicznym, ukierunkowanym na określone w Strategii cele oraz uzależnionym od realizacji założonych działań. By uchwycić dynamikę rozwoju, przedstawiono propozycje wskaźników do wybranych zamierzeń, które powinny być zrealizowane w poszczególnych etapach wdrażania Strategii.

Osiągnięcie parametrów określonych jako "punkty przełomowe" zależeć będzie od zaangażowania wielu podmiotów: małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych i innych, współdziałających z tą branżą, samorządów, instytucji sektora finansowego, przedstawicieli nauki.

Wybrane zamierzenia, które powinny doprowadzić do zrealizowania nakreślonej wizji i misji Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim, można wyrazić w następujący sposób:

1
Regionalny System Organizacji Turystyki
7
Lokalnych Organizacjach Turystycznych, jednoczących we wspólnych działaniach samorządy, podmioty gospodarcze i organizacje; propagujących tworzenie klasterów (w gminach i powiatach); funkcjonujących od 2006 roku.
5
produktów markowych w turystyce regionu, racjonalna i skonsolidowana promocja tych produktów; począwszy od 2005 roku.
1
nowy produkt markowy - turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna w województwie śląskim; od 2009 roku.
1 %
wzrost liczby turystów i odwiedzających rocznie województwo śląskie; od 2006 roku.
3 %
wzrost zatrudnienia w branży turystycznej i okołoturystycznych; od 2007 roku.
100 %
wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych działających w województwie śląskim; do 2008 roku.
500
obiektów noclegowych średniego i wysokiego standardu w regionie; do 2010 roku.

Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania

Produkt markowy - turystyka biznesowa
Wskaźnik produktu
Wskaźnik rezultatu
Wskaźnik oddziaływania
 • pojemności (w osobach) bazy konferencyjnej,
 • liczba sal konferencyjnych,
 • liczba obiektów wczasowych z funkcją konferencyjną i szkoleniową,
 • liczba obiektów hotelarskich z funkcją konferencyjno- szkoleniową,
 • liczba obiektów zabytkowych z funkcją konferencyjno -szkoleniową,
 • liczba obiektów konferencyjnych w uczelniach,
 • liczba imprez konferencyjnych dla biznesu,
 • liczba obiektów targowych,
 • liczba imprez targowych,
 • liczba kanałów oferujących organizację imprez związanych z turystyką biznesową.
 • wzrost liczby turystów uczestniczących w konferencjach i imprezach im towarzyszących,
 • wzrost liczby turystów korzystających z obiektów wczasowych, hotelarskich, zabytkowych przystosowanych do organizacji imprez biznesowo- konferencyjnych,
 • wzrost liczby turystówodwiedzających targi i imprezy im towarzyszące.
 • zwiększenie wykorzystania bazy noclegowej,
 • wzrost jakości usług turystycznych,
 • wzrost dochodów w usługach turystycznych i okołoturystycznych,
 • przyrost zatrudnienia w usługach turystycznych i pozaturystycznych.

 • Produkt markowy - turystyka miejska i kulturowa
  Wskaźnik produktu
  Wskaźnik rezultatu
  Wskaźnik oddziaływania
 • liczba zrewitalizowanych miast, miasteczek, dzielnic, osiedli,
 • liczba odrestaurowanych obiektów kultury materialnej,
 • liczba zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych (kopalni, hut, hałd itd.),
 • liczba odrestaurowanych obiektów sakralnych dostępnych turystom,
 • liczba nowych tzw. sztucznych atrakcji (parków rozrywki, parków rekreacji, parków tematycznych).
 • wzrost liczby turystów korzystających z atrakcyjności odnowionych obiektów,
 • wzrost liczby turystów korzystających z zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych,
 • wzrost liczby turystów korzystających z nowych atrakcji.
 • wzrost konkurencyjności miast.
 • zasilanie lokalnej gospodarki, dopływem środków finansowych,
 • stworzenie nowych miejsc pracy i podtrzymanie istniejących,
 • liczba nowych przedsięwzięć gospodarczych,
 • wzrost atrakcyjności obszarów poprzemysłowych.

 • Produkt markowy - turystyka na obszarach wiejskich
  Wskaźnik produktu
  Wskaźnik rezultatu
  Wskaźnik oddziaływania
 • liczba nowo powstałych gospodarstw agroturystycznych i eko-agroturystycznych,
 • liczba gospodarstw agroturystycznych zmodernizowanych,
 • liczba powstałych karczm na terenach wiejskich oferujących kuchnię lokalną,
 • liczba zagospodarowanych (do poziomu wyliczonej chłonności turystycznej) obiektów lokalnych atrakcji,
 • liczba nowych imprez prezentujących dorobek artystyczny, kulturowy mieszkańców wsi,
 • liczba zgłoszonych inicjatyw związanych z nowymi produktami turystycznymi.
 • liczba ustanowionych nowych obiektów prawnie chronionych na obszarach wiejskich oraz określenie ich dopuszczalnej pojemności turystycznej.
 • wzrost liczby turystów korzystających z gospodarstw agroturystycznych i eko-agroturystycznych,
 • wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonności i pojemności turystycznej) korzystających z atrakcji zlokalizowanych na terenach wiejskich,
 • wzrost liczby turystów (do wliczonej pojemności turystycznej) korzystających z odrestaurowanych obiektów zabytkowych,
 • wzrost liczby turystów korzystających z lokalnych nowooddanych karczm,
 • wzrost zadowolenia turystów z nowych produktów.
 • wzrost dochodów w gospodarstwach agroturystycznych i eko-agroturystycznych,
 • podwyższenie atrakcyjności przyrodniczej i kulturowej te-renów wiejskich,
 • przyrost inwestycji na terenach wiejskich,
 • zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich,
 • liczba przeszkolonych osób w gospodarstwach agroturystycznych.

 • Produkt markowy - turystyka tranzytowa i przygraniczna
  Wskaźnik produktu
  Wskaźnik rezultatu
  Wskaźnik oddziaływania
 • liczba powstałych centrów integracji międzynarodowej,
 • długość w kilometrach (do poziomu wyliczonej chłonności turystycznej) nowo powstałych międzynarodowych szlaków turystycznych (pieszych, konnych, rowerowych),
 • liczba nowych projektów turystycznych zrealizowanych wspólnie z partnerem zagranicznym,
 • długość w kilometrach zmodernizowanych dróg o znaczeniu tranzytowym,
 • liczba nowo powstałych obiektów noclegowych wzdłuż tras tranzytowych,
 • liczba punktów usługowych wzdłuż dróg tranzytowych
 • wzrost liczby turystów w pasie nadgranicznym,
 • wzrost liczby uczestników imprez turystycznych,
 • wzrost liczby turystów korzystających z usług projektów zrealizowanych z partnerem zagranicznym,
 • wzrost liczby turystów korzystających z punktów obsługi środków komunikacyjnych.
 • wzrost udziału dochodów z turystyki przygranicznej i tranzytowej,
 • wydłużenie pobytu turystów tranzytowych w województwie,
 • wzrost standardu dróg tranzytowych,
 • wzrost liczby przedsiębiorstw turystycznych i okołoturystycznych w pasie przygranicznym.

 • Produkt markowy - turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna
  Wskaźnik produktu
  Wskaźnik rezultatu
  Wskaźnik oddziaływania
 • liczba kilometrów nowo wyznaczonych (do poziomu wyliczonej chłonności turystycznej) szlaków pieszych, górskich i nizinnych,
 • liczba kilometrów nowo powstałych (do poziomu wyliczonej chłonności turystycznej) tras rowerowych,
 • liczba nowo oddanych miejsc parkingowych dla rowerów,
 • liczba powstałych stanic rowerowych,
 • liczba uruchamianych inwestycji (do poziomu wyliczonej chłonności turystycznej) związanych ze sportami zimowymi,
 • liczba organizowanych imprez związanych z turystyką narciarską,
 • liczba wyznaczonych (do poziomu wyliczonej chłonności turystycznej) tras narciarstwa biegowego i ich łączna długość,
 • liczba powstałych obiektów noclegowych i ich łączna pojemność, w tym obiektów uzdrowiskowych,
 • liczba zmodernizowanych obiektów noclegowych,
 • liczba kilometrów nowo wyznaczonych (do poziomu wyliczonej chłonności turystycznej) szlaków konnych, o liczba powstałych pól golfowych, o liczba powstałych obiektów turystyki jeździeckiej,
 • liczba powstałych obiektów (do poziomu wyliczonej chłonności turystycznej) związanych z turystyką wodną,
 • liczba oddanych urządzeń związanych z tzw. sportami ekstremalnymi,
 • liczba nowych lokalnych programów rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej.
 • wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonności i pojemności turystycznej) na szlakach pieszych, górskich i nizinnych,
 • wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonności i pojemności turystycznej) na trasach rowerowych,
 • wzrost liczby osób (do wliczonej chłonności i pojemności turystycznej) uprawiających sporty zimowe w regionie, o wzrost liczby turystów uczestniczących w imprezach narciarskich,
 • wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonności i pojemności turystycznej) na szlakach konnych,
 • wzrost liczby turystów korzystających z pól golfowych,
 • wzrost liczby turystów korzystających z obiektów turystyki jeździeckiej,
 • wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonności i pojemności turystycznej) korzystającej z infrastruktury służącej turystyce wodnej,
 • wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonności i pojemności turystycznej) korzystających z powstałych urządzeń sportów ekstremalnych,
 • wzrost liczby turystów w uzdrowiskach (do wliczonej chłonności i pojemności turystycznej),
 • wzrost liczby turystów (do wliczonej chłonności i pojemności turystycznej) korzystających z atrakcji uzdrowiskowych,
 • wzrost liczby turystów korzystających z obiektów odrestaurowanych w uzdrowiskach,
 • wzrost liczby imprez promujących uzdrowiska śląskie.
 • wzrost udziału dochodów z różnych form turystyki aktywnej i specjalistycznej,
 • wzrost liczby zatrudnionych w obsłudze turystyki aktywnej,
 • wzrost zainteresowania inwestycjami turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej w województwie,
 • wydłużenie pobytu turystów w ośrodkach związanych z turystyką aktywną, rekreacyjną i specjalistyczną,
 • liczba nowo powstałych firm związanych z obsługą turystyki aktywnej i specjalistycznej,
 • poprawa stanu zdrowia turystów i kuracjuszy,
 • wzrost atrakcyjności i konkurencyjności uzdrowisk,
 • zwiększenie estetyki uzdrowisk,
 • wydłużenie sezonu turystycznego,
 • wzrost przychodów w usługach okołouzdrowiskowych,
 • wzrost liczby zatrudnionych w uzdrowiskach, handlu i gastronomii w uzdrowiskach,
 • liczba przeszkolonych osób w uzdrowiskach.

 • Wskaźniki budowy systemu wsparcia rozwoju markowych produktów Turystycznych
  Wskaźnik produktu
  Wskaźnik rezultatu
  Wskaźnik oddziaływania
 • liczba osób przeszkolonych w zakresie obsługi turystyki,
 • liczba sieci franchisingowych w sektorze turystyki,
 • liczba emitowanych informacji o produktach markowych w mediach krajowych i zagranicznych,
 • liczba materiałów promujących produkty markowe,
 • liczba imprez targowych promujących wspólnie produkty markowe,
 • liczba biur i miejsc dystrybuujących ofertę turystyczną województwa śląskiego,
 • liczba prac badawczych zrealizowanych na potrzeby turystyki w woj. śląskim,
 • liczba szkoleń specjalistycznych dla administracji publicznych,
 • liczba dofinansowanych projektów związanych z rozwojem produktów markowych,
 • liczba punktów "it",
 • powołanie Lokalnych Organizacji Turystycznych,
 • liczba klasterów z podmiotami turystycznymi.
 • zwiększenie zadowolenia turystów z jakości usług w sektorze turystyki,
 • wzrost liczby turystów w wyniku zwiększenia efektywności promocji produktów markowych,
 • wzrost liczby turystów obsługiwanych przez biura oferujące produkty markowe województwa,
 • wzrost liczby prac badawczych zastosowanych w sektorze turystyki,
 • wzrost liczby turystów korzystających z punktów "it".
 • wzrost liczby osób zatrudnionych w obsłudze turystycznej,
 • wzrost liczby podmiotów gospodarczych w sektorze turystyki w województwie,
 • zwiększenie zainteresowania produktami markowymi,
 • poprawa dostępności informacyjnej,
 • zwiększenie konkurencyjności sektora turystycznego w województwie,
 • poprawa wizerunku województwa,
 • integracja społeczna,
 • racjonalizacja wykorzystania środków finansowych na rozwój turystyki w województwie.
 • Benchmarking to narzędzie, które pozwala na identyfikację i rozumienie "dobrych praktyk", "dobrych wzorów" i odniesienie ich do własnych potrzeb. Cele, jakie postawiono przed benchmarkingiem turystyki, można scharakteryzować następująco:

  • ułatwienie stawiania celów związanych z rozwojem turystyki;
  • przyspieszenie tempa rozwoju (zmian) w turystyce, celem wyrównania poziomu turystyki w stosunku do innych branż;
  • ułatwienie zarządzania procesami związanymi z turystyką;
  • wprowadzenie zmian w oparciu o fakty;
  • obniżanie kosztów rozwoju turystyki.
  Wskaźniki benchmarkingu
  Liczba turystów odwiedzających województwo w ciągu roku.
  Wielkość zatrudnienia w turystyce.
  Nasycenie bazą noclegową - wskaźnik Charvata.
  Intensywność ruchu turystycznego - wskaźnik Schneidera.
  Rozwój funkcji turystycznej - wskaźnik Deferta.
  Wskaźnik liczby udzielonych noclegów.
  Wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości (Baretje'a-Deferta).
  * Wskaźniki wyjaśniono w Słowniku pojęć

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice